PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. augusta 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG O RASPOREDU ZA IZRICANJE PRESUDE

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

U SKLADU S pravilom 98ter Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM ZAKAZUJE da se izricanje presude u ovom predmetu održi u srijedu, 1. septembra 2004., u 14:30 sati u sudnici I, uz prisutnost optuženog, njegovih branilaca i predstavnika Tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 12. augusta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]