PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA

U VEZI S NAVODIMA PROTIV MILKE MAGLOV


NALOG O POSTUPANJU
S POVJERLJIVIM MATERIJALOM

Amicus curiae: Tužilaštvo:
gđa Brenda Hollis gđa Joanna Korner
   
Respondent: Odbrana Radoslava Brđanina:
gđa Milka Maglov g. John Ackerman
  g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu u vezi s navodima protiv Milke Maglov" od 18. novembra 2003., u kojem je Pretresno vijeće naložilo da zastupnici Tužilaštva i odbrane Radoslava Brđanina slobodno mogu prisustvovati svim ročištima u vezi s navodima o nepoštovanju suda od strane Milke Maglov (dalje u tekstu: respondent), kao zainteresirane strane;

IMAJUĆI U VIDU zaštitne mjere za žrtve i svjedoke koje su odobrene "Odlukom po povjerljivom zahtjevu amicus curiae tužioca za zaštitne mjere za svjedoke i za daljnji povjerljivi status dokumenata", koja je kao povjerljiva zavedena 26. januara 2004;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54, 69 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE: amicus curiae tužioca i respondent dužni su u svakom povjerljivom podnesku naznačiti jesu li saglasni s tim da se dotični podnesak objelodani Tužilaštvu i odbrani Radoslava Brđanina;

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 26. januara 2004.  
U Hagu  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]