MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-95-10/1-PT

TUŽILAC
protiv
RANKA ČEŠIĆA

SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI

Uvod

 1. Shodno zahtjevu koji je pretpretresni sudija uputio stranama na statusnoj konferenciji održanoj 24. aprila 2003., a kojim je od njih tražio da što je prije moguće obavijeste Pretresno vijeće o tome da li je postignuta bilo kakva saglasnost u vezi s činjenicama, optuženi Ranko Češić, zastupan po svom braniocu Mihajlu Bakraču, i Tužilaštvo podnose ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici (dalje u tekstu: Sporazum), u skladu s pravilom 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik).

 2. Svrha ovog Sporazuma jeste da se u cjelini utanači sve što je dogovoreno između strana u vezi s prirodom i posljedicama potvrdnog izjašnjavanja o krivici Ranka Češića, te da se stranama i Pretresnom vijeću pomogne da, shodno odredbama Pravilnika ovog Suda, osiguraju da izjašnjavanje o krivici bude dobrovoljno, upućeno i nedvosmisleno, te da postoji dovoljna činjenična osnova za takvo izjašnjavanje. Ovim sporazumom utanačuje se sljedeće:

  Sažetak optužbi po kojima se optuženi namjerava izjasniti krivim

 3. Ranko Češić je sporazuman s time da se izjasni krivim po svih dvanaest tačaka Treće izmijenjene optužnice, odnosno: po šest tačaka u kojima se tereti za zločine protiv čovječnosti, od kojih je u pet tačaka (tačke 2, 4, 6, 10 i 12) optužen za ubistvo, sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut), a u jednoj (tačka 8) za seksualno zlostavljanje, sankcionisano članom 5(g) Statuta; te po šest tačaka u kojima se tereti za kršenja zakona i običaja ratovanja, od kojih je u pet tačaka (1, 3, 5, 9 i 11) optužen za ubistvo, sankcionisano članom 3 Statuta i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija, a u jednoj tački (tačka 7) za seksualno zlostavljanje (uvredljivi i ponižavajući postupci), sankcionisano članom 3 Statuta i članom 3(1)(c) Ženevskih konvencija.

  Priroda optužbi i činjenična osnova

 4. Za zločine protiv čovječnosti (ubistvo, za koje se tereti u tačkama 2, 4, 6, 10 i 12) potrebno je da se dokaže (a) da je ponašanje optuženog uzrokovalo smrt jedne ili više osoba; (b) da je optuženi posjedovao namjeru da liši života ili nanese tešku povredu u bezobzirnom nemaru za ljudski život; (c) da je ponašanje optuženog počinjeno u kontekstu oružanog sukoba i da je bilo dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva; i (d) da je optuženi bio svjestan šireg konteksta u kojem je njegovo ponašanje počinjeno.

 5. Za zločine protiv čovječnosti (seksualno zlostavljanje, za koje se tereti u tački 8) potrebno je da se dokaže sljedeće: (a) da je optuženi uzrokovao seksualnu penetraciju žrtve/žrtava bez njihovog pristanka; (b) da je optuženi posjedovao namjeru da dođe do seksualne penetracije; (c) da je optuženi znao da za taj čin nema pristanka žrtve/žrtava; (d) da je to ponašanje počinjeno u kontekstu oružanog sukoba i da je bilo dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva; i (e) da je optuženi bio svjestan šireg konteksta u kojem je njegovo ponašanje počinjeno.

 6. Za kršenja zakona i običaja ratovanja (ubistvo, za koje se tereti u tačkama 1, 3, 5, 9 i 11) potrebno je da se dokaže sljedeće: (a) da je ponašanje optuženog uzrokovalo smrt jedne ili više osoba; (b) da je optuženi posjedovao namjeru da liši života ili nanese tešku povredu u bezobzirnom nemaru za ljudski život; (c) da je ponašanje optuženog počinjeno u kontekstu oružanog sukoba; (d) da je postojala veza između ubistva i oružanog sukoba; i (e) da žrtva/žrtve nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima u vrijeme kad su lišene života.

 7. Za kršenje zakona i običaja ratovanja (uvredljivi i ponižavajući postupci, seksualno zlostavljanje, za koje se tereti u tački 7) potrebno je da se dokaže sljedeće: (a) da je optuženi namjerno postupao na način za koji se općenito smatra da nanosi teško poniženje ili uvredu žrtvi; (b) da je to ponašanje bilo smišljeno, a ne slučajno, te je optuženi bio svjestan da će tim ponašanjem nanijeti uvredu ili poniženje; (c) da je ponašanje počinjeno u kontekstu oružanog sukoba; (d) da je postojala veza između ponašanja optuženog i oružanog sukoba; i (e) da žrtve u tom trenutku nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima.

 8. Ranko Češić i Tužilaštvo su se saglasili i postigli sporazum o sljedećem:

  1. Sve vrijeme na koje se odnosi Treća izmijenjena optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini postojalo je stanje oružanog sukoba i optuženi je bio svjestan te činjenice;

  2. Sve vrijeme na koje se odnosi optužnica, Ranko Češić je bio dužan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje rata, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.; i

  3. Sva djela i propusti koji se u Trećoj izmijenjenoj optužnici terete kao zločini protiv čovječnosti bili su dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv muslimanskog i hrvatskog civilnog stanovništva Brčkog.

 9. Činjenična osnova za potvrdno izjašnjavanje optuženog o krivici priložena je kao "Dodatak A", a ovim pozivom na nju inkorporirana je u ovaj dokument. Ranko Češić je sa svojim advokatom pregledao tu činjeničnu osnovu. Ranko Češić prihvata tu činjeničnu osnovu i sporazuman je s tim da se izjašnjava krivim po svih dvanaest (12) tačaka Treće izmijenjene optužnice zato što činjenično jeste kriv i potvrđuje da snosi punu odgovornost za svoje postupke opisane u toj optužnici.

  Protivčinidba za potvrdno izjašnjavanje o krivici Ranka Češića i njegova saradnja

 10. Ovaj Sporazum je zasnovan na saglasnosti Ranka Češića da sarađuje s Tužilaštvom. Ta saradnja podrazumijeva da će Ranko Češić dati cjelovit i potpun iskaz Tužilaštvu o onome što mu je poznato u vezi s ratnim zločinima i drugim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava u Brčkom i okolini za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. On je, nadalje, saglasan s tim da će govoriti iskreno i istinito i otvoreno odgovarati na sva pitanja predstavnika Tužilaštva u vezi s tim. Saglasan je i s tim da svjedoči u budućim postupcima pred Međunarodnim sudom ukoliko to od njega zatraži Tužilaštvo.

 11. U zamjenu za potvrdno izjašnjavanje Ranka Češića o krivici po tačkama od 1 do 12 optužnice i za njegovu značajnu saradnju Tužilaštvo će Pretresnom vijeću preporučiti da izrekne kaznu u rasponu od trinaest (13) do osamnaest (18) godina zatvora.

  Izricanje kazne i najveća moguća kazna

 12. Ranko Češić je svjestan toga da bi, shodno pravilu 101 Pravilnika, u slučaju da se na suđenju proglasi krivim po bilo kojoj od tačaka optužnice, mogla da mu bude izrečena kazna zatvora, uključujući i kaznu doživotnog zatvora.

 13. Ranko Češić je svjestan toga da, shodno pravilu 62 ter (B), preporuka tužioca za izricanje određene kazne nije obavezujuća za Pretresno vijeće i da Pretresno vijeće ima pravo da optuženom izrekne bilo koju kaznu zatvora koju smatra primjerenom.

 14. Ranko Češić je saglasan s tim da se neće žaliti na kaznu koju mu izrekne Pretresno vijeće, osim u slučaju da mu bude izrečena kazna u trajanju dužem od raspona kazne koji je preporučio tužilac. Tužilac je saglasan s tim da se Tužilaštvo neće žaliti na kaznu ako je izrečena kazna u rasponu od trinaest (13) do osamnaest (18) godina zatvora.

 15. Ranko Češić je saglasan s tim da neće povući svoju potvrdnu izjavu o krivici.

 16. Ranko Češić je svjestan toga da su, shodno članu 24 Statuta i pravilu 101 Pravilnika, faktori koje će Pretresno vijeće uzeti u obzir odlučujući o primjerenoj kazni, između ostalog, sljedeći: težina počinjenog krivičnog djela, lične prilike osuđenika, eventualne otežavajuće okolnosti, eventualne olakšavajuće okolnosti uključujući i značajnu saradnju osuđenika sa tužiocem prije ili nakon izricanja osuđujuće presude, opšta praksa izricanja zatvorskih kazni na sudovima u bivšoj Jugoslaviji, te vrijeme koje je po presudi suda bilo koje države osuđenik već proveo na izdržavanju kazne za isto djelo.

 17. Shodno pravilu 101, optuženom će se u izdržavanje kazne uračunati sve vrijeme koje je proveo u pritvoru čekajući na predaju Međunarodnom sudu i čekajući na suđenje u ovom predmetu.

  Odricanje od prava

 18. Ranko Češić je svjestan toga da se potvrdnim izjašnjavanjem o krivici odriče sljedećih prava:

  1. prava da se izjasni da nije kriv i da od optužbe zahtijeva da van razumne sumnje dokaže optužbe iz optužnice na javnom suđenju;

  2. prava da pripremi i na tom javnom suđenju iznese svoju odbranu na te optužbe;

  3. prava da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja;

  4. prava da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se na suđenju brani sam ili putem pravnog zastupnika po sopstvenom izboru;

  5. prava da na svom suđenju ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete, kao i da se na suđenje dovedu i ispitaju svjedoci koji svjedoče u njegovu odbranu pod istim uslovima kao i svjedoci koji ga terete;

  6. prava da ne bude prinuđen svjedočiti protiv sebe ni priznati krivicu; i

  7. prava da na suđenju svjedoči ili da se brani šutnjom.

 19. Strane su saglasne s tim da se svojim potvrdnim izjašnjenjem o krivici optuženi ne odriče svog prava da ga u svim fazama postupka zastupa branilac.

  Dobrovoljnost potvrdnog izjašnjenja o krivici

 20. Ranko Češić potvrđuje da je ovaj Sporazum sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno, da mu nisu bile upućene nikakve prijetnje da bi se on naveo na to da se potvrdno izjasni o krivici, te da su jedina obećanja koja su mu data ona koja su izložena u ovom Sporazumu.

  Drugi sporazumi

 21. Izuzev onog što je izričito navedeno u ovom Sporazumu, ne postoje druga obećanja, dogovori ni sporazumi između Tužilaštva i Ranka Češića ili njegovog branioca.

  Izjava Ranka Češića

 22. Ja, Ranko Češić, pročitao sam ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici na jeziku koji razumijem i pažljivo sam pregledao svaki njegov dio sa svojim braniocem Mihajlom Bakračem. Gospodin Bakrač me je upoznao s mojim pravima, mogućnostima odbrane, i s posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Nisu mi davana nikakva druga obećanja ni podsticaji osim onih koji su sadržani u ovom Sporazumu. Osim toga, niko mi nije prijetio niti na bilo koji način prisiljavao da sklopim ovaj Sporazum. Ovaj sam Sporazum sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno i zdrave sam svijesti. Razumijem odredbe ovog Sporazuma i na svaku odredbu ovog Sporazuma pristajem dobrovoljno.

 23. _______________________

  ________________________

  Ranko Češić

  Datum

  Izjava branioca

 24. Ja, Mihajlo Bakrač, branilac sam Ranka Češića. Sa svojim sam klijentom pažljivo pregledao svaki dio ovog Sporazuma. Pored toga, svog klijenta sam upoznao s njegovim pravima, mogućnostima odbrane, te s najvećom mogućom kaznom i posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Koliko je meni poznato, moj klijent je zdrave svijesti i njegova odluka da sklopi ovaj Sporazum donesena je s punim uvidom i dobrovoljno.

 25. _________________________

  _________________________

  Mihajlo Bakrač

  Datum

  branilac Ranka Češića

   

  Dana ____ oktobra 2003., nižepotpisane strane su se u potpunosti saglasile sa svim odredbama i uslovima iz ovog Sporazuma o izjašnjavanju o krivici:

   

  [pečat Tužilaštva MKSJ-a]

     

  _______________________

  _________________________

  Ranko Češić

  Carla Del Ponte

   

  tužilac

     

  _______________________

  _________________________

  Mihajlo Bakrač

  Mark Harmon

  branilac Ranka Češića

  viši zastupnik optužbe

     
   

  __________________________

   

  Vladimir Tochilovsky

   

  zastupnik optužbe

     
     
   

  __________________________

   

  Thomas Hannis

   

  zastupnik optužbe