PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 19. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

RANKA ČEŠIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽIOCA ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA
Tužilaštvo
g. Mark B. Harmon

Odbrana:
g. Vojislav Nedić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu tužioca za određivanje zaštitnih mjera" od 21. juna 2002. (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem se traži izdavanje naloga o zaštiti povjerljivosti nejavnih materijala objelodanjenih optuženom, uključujući izjave prikupljene od mogućih svjedoka i od žrtava događaja o kojima se u ovom predmetu radi, a kako bi se osigurala bezbjednost i privatnost žrtava i svjedoka, kao i integritet dokaza u ovom postupku;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana nije uložila odgovor na Zahtjev;

U SKLADU SA Statutom Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) koji, u članu 20(1), utvrđuje da "[p]retresna vijeća moraju osigurati da suđenje bude pravično i ekspeditivno, te da se postupak vodi u skladu s pravilima o postupku i dokazima uz puno poštivanje prava optuženog i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svjedoka"; u članu 21(2) da "prilikom presuđivanja o optužbama protiv njega optuženi ima pravo na pravično i javno suđenje, uz ograde predviđene članom 22 Statuta"; te u članu 22 da "Međunarodni sud u svojim pravilima o postupku i dokazima osigurava zaštitu žrtava i svjedoka. Zaštitne mjere obuhvataju, ali nisu ograničene na vođenje postupka in camera i zaštitu identiteta žrtava";

U SKLADU SA Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) koji u pravilu 69, među ostalim, utvrđuje da "tužilac može od pretresnog vijeća zatražiti da naloži da se ne objelodanjuje identitet žrtve ili svjedoka", u pravilu 75, među ostalim, da "[s]udija ili Pretresno vijeće mogu, proprio motu ili na zahtjev bilo koje od strana, žrtve ili svjedoka o kojem se radi, ili Službe za žrtve i svjedoke, naložiti odgovarajuće mjere za privatnost i zaštitu žrtava i svjedoka, pod uslovom da su one u skladu s pravima optuženog";

U SKLADU S opštim obavezama predviđenim Profesionalnim kodeksom branilaca koji djeluju pred Međunarodnim sudom te strukovnim kodeksima nacionalne komore ili organizacije kojoj branilac pripada;

BUDUĆI DA su nejavni materijali optuženom Ranku Češiću (dalje u tekstu: optuženi) i timu njegovih branilaca (dalje u tekstu: Češićeva odbrana) objelodanjeni kako bi oni mogli pripremiti odbranu od optužbi protiv njega i isključivo za tu svrhu;

BUDUĆI DA je briga o nejavnim materijalima predanim optuženom kako bi mu se omogućilo da se pripremi za suđenje te o zaštiti bezbjednosti i privatnosti žrtava i svjedoka zadatak Pretresnog vijeća;

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta te pravila 54, 69 i 75 Pravilnika;

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i NALAŽE sljedeće:

Dispozitiv

1. U tekstu ovog dispozitiva:

(a) izraz "tužilac" podrazumijeva tužioca Međunarodnog suda i njegovo osoblje;

(b) izraz "Češićeva odbrana" podrazumijeva i obuhvata isključivo optuženog Ranka Češića i njegove branioce, njihove neposredne pravne pomoćnike i osoblje, te druge osobe koje je Međunarodni sud izričito imenovao u tim odbrane optuženog za suđenje i koje su poimence navedene u spisku koji mora sastaviti glavni branilac i podnijeti ga Pretresnom vijeću ex parte i pod pečatom u roku od deset dana od uvođenja ovog naloga u sudski registar. O svim eventualnim dopunama ili brisanjima sa prvobitnog spiska za svaku od gore navedenih kategorija osoba, za koje se moraju navesti lični podaci i koje u pravom smislu učestvuju u pripremi odbrane, Pretresnom vijeću se na isti način kao gore mora dostaviti obavijest, u roku od sedam dana od unošenja predmetnih dopuna ili brisanja;

(c) izraz "javnost" podrazumijeva sve osobe, vlasti, organizacije, entitete, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda i osoblja Sekretarijata (dodijeljenog bilo Sudskim vijećima bilo Sekretarijatu), tužioca i Češićeve odbrane, u smislu kako je gore definirano. "Javnost" konkretno i bez izuzetaka uključuje rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog, rodbinu, prijatelje i saradnike saoptuženih, optužene u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom, te osoblje odbrane u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom;

(d) izraz "mediji" obuhvata osoblje iz video-, audio- ili štampanih sredstava informisanja, uključujući reportere, novinare, televizijske i radijske ekipe, njihove agente i predstavnike.

2. Češićeva odbrana neće objelodanjivati medijima nikakve povjerljive i/ili nejavne materijale koje je dostavio tužilac.

3. Izuzev u slučajevima kada je to neposredno i izričito nužno za pripremu i iznošenje odbrane u ovom predmetu, Češićeva odbrana javnosti neće objelodanjivati:

(a) imena ni podatke koji otkrivaju identitet ili boravište bilo koga od svjedoka ili potencijalnih svjedoka, saznanja o kojima potiču iz materijala tužioca;

(b) nikakav dokazni materijal (uključujući dokumentarne, fizičke ili druge dokaze), nikakve pismene izjave svjedoka ili potencijalnih svjedoka, kao niti, bilo djelomično bilo u cijelosti, sadržaj bilo kakvih nejavnih dokaza, izjava ili ranijih iskaza svjedoka iz materijala objelodanjenog odbrani.

4. Ako Češićeva odbrana ocijeni neposredno i izričito neophodnim za pripremu i iznošenje odbrane u ovom predmetu da takve informacije objelodani, ona svaku osobu koja se smatra javnošću i kojoj budu pokazani ili objelodanjeni nejavni materijal ili informacije (npr. izjave svjedoka, raniji iskazi svjedoka, donosno njihovi video-snimci ili sadržaj) mora upozoriti na to da dotična osoba ne smije kopirati, reproducirati niti objavljivati pomenute izjave ili dokazne materijale i da ih ne smije pokazivati ni objelodanjivati bilo kojoj drugoj osobi. Sve osobe koje su dobile original, kopiju bilo koje vrste ili duplikat nekog od materijala, moraju ih vratiti Češićevoj odbrani čim im oni više ne budu potrebni za pripremu i iznošenje odbrane u ovom predmetu.

5. Član Češićeve odbrane koji se eventualno povuče iz predmeta dužan je da glavnom braniocu vrati sve materijale iz predmeta u svom posjedu.

6. Po zaključenju postupka u ovom predmetu, Češićeva odbrana će Sekretarijatu vratiti sve objelodanjene materijale, originale i kopije, koji nisu ušli u javni dio spisa.

7. Tužiocu se dozvoljava da u izjavama svih svjedoka koje namjerava da pozove da svjedoče na suđenju rediguje sve informacije o trenutnom boravištu za sve svjedoke. Ako Češićeva odbrana sazna za trenutno boravište svjedokâ optužbe, ona ni sa kim od njih ne smije pokušavati da stupi u kontakt, a da o tome pravodobno ne obavijesti tužioca, prije uspostavljanja kontakta.

8. Ovaj nalog ne sadrži ništa što bi za bilo koju od strana ili ikome drugome predstavljalo zapreku za traženje drugih ili dodatnih nalogâ odnosno mjerâ za zaštitu koje smatra primjerenim za pojedinog svjedoka ili druge dokaze.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpisano/
sudija Liu Daqun,
predsjedavajući
Dana 19. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]