PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava:

sudija Alphons Orie, sudija
sudija Daqun Liu
sudija El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
RANKA ČEŠIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA DOSTAVLJANJE PODNESAKA PRIJE ODMJERAVANJA KAZNE
I ODRŽAVANJU RASPRAVE O KAZNI


Optužba:
Mark Harmon

Odbrana:
Mihajlo Bakrač

PRETRESNO VIJEĆE I, (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

BUDUĆI DA je Pretresno vijeće 8. oktobra 2003. Ranka Češića proglasilo krivim;

BUDUĆI DA na osnovu pravila 100 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) optužba i Ranko Češić mogu podastrijeti sve relevantne informacije koje mogu pomoći Pretresnom vijeću prilikom odmjeravanja odgovarajuće kazne, te da se treba odrediti datum održavanja rasprave o kazni ;

NA OSNOVU pravila 100 Pravilnika;

OVIM NALAŽE sljedeće:

  1. Optužba i odbrana trebaju do srijede 12. novembra 2003. dostaviti sve svoje podneske i podastrijeti izjave svih svjedoka koje će možda pozvati da svjedoče tokom rasprave o kazni; i

  2. Rasprava o kazni zakazuje se za 27. novembra 2003. u 15:00 sati, a nastaviće se 28. novembra 2003. u 15:00 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 20. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
   
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda[