PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Daqun Liu
sudija El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RANKA ČEŠIĆA


NALOG O PONOVNOM PODNOŠENJU ODGOVORA ODBRANE NA DALJE DODATNE INFORMACIJE OPTUŽBE U VEZI S IZRICANJEM KAZNE


Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
g. Mihajlo Bakrač

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Dodatne informacije optužbe u vezi s izricanjem kazne”, podnesene 18. novembra 2003. zajedno sa “Povjerljivim prilogom”,

IMAJUĆI U VIDU da se u “Odgovoru odbrane na Dodatne informacije optužbe u vezi s izricanjem kazne”, podnesenom 10. decembra 2003., navode imena svjedoka čija je imena i izjave optužba podnijela povjerljivo,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako slijedi:

1. Odsad će svaka osoba, grupa ili entitet koji je primio “Odgovor odbrane na dodatne informacije optužbe” tretirati taj podnesak kao povjerljiv.

2. Svaka osoba, grupa ili entitet koji zna za “Odgovor odbrane na dodatne informacije optužbe” neće ga koristiti ni na koji način niti će njegov sadržaj objelodaniti nekoj drugoj osobi, grupi ili entitetu.

3. Svako kršenje ovog naloga može predstavljati nepoštivanje Međunarodnog suda, koje je regulisano pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

4. Odbrana će do ponedjeljka 12. januara 2004. ponovo podnijeti svoj “Odgovor na dodatne informacije optužbe u vezi s izricanjem kazne” koristeći pseudonime umjesto imena svjedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra mjerodavnim.

Dana 19. decembra 2003,

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]