Pred : sudijom Lal Chand Vohrahom

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 19. oktobra 1998.

 

TUŽILAC
protiv
GORANA JELISIĆA I RANKA ČEŠIĆANALOG
KOJIM SE DOZVOLJAVA PODNOŠENJE
DRUGE IZMENJENE I DOPUNJENE OPTUŽNICE I
POTVRĐUJE DRUGA IZMENJENA I PROŠIRENA OPTUŽNICATužilaštvo
:

g. Terree Bowers
g. Vladimir Tochilovsky

JA, Lal Chand Vohrah, sudija Međunarodnog suda za bivšu Jugoslavije ("Međunarodni sud"), odlučujući izvanraspravno,

IMAJUĆI U VIDU prvobitnu optužnicu protiv Gorana Jelisića i Ranka Češića, potvrđenu 21. jula 1995,

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog veća I kojom je 12. maja 1998. odobrena izmena i dopuna optužnice na osnovu zahteva Tužilaštva za dozvolu za izmenu i dopunu optužnice i izmenjene i dopunjene optužnice, podnesenog 13. maja 1998,

UZEVŠI U OBZIR naknadni zahtev Tužilaštva za dozvolu da izmeni i dopuni izmenjenu i dopunjenu optužnicu i predlog za drugu izmenjenu optužnicu, oba podnesena 28. septembra 1998, i ispravak druge izmenjene i dopunjene optužnice, podnesen 29. septembra 1998,

U SKLADU sa članom 19 Statuta Međunarodnog suda i pravilima 47 i 50 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

ODOBRAVA molbu za izmenu i dopunu izmenjene i dopunjene optužnice u naknadnom zahtevu i

POTVRĐUJE drugu izmenjenu i dopunjenu optužnicu u pogledu svake pojedine tačke u njoj.

Sačinjeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra merodavnom.


Dana 19. oktobra 1998.
U Hagu, Holandija

/potpis na originalu/
sudija Lal Chand Vohrah

 (pečat Međunarodnog suda)