PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjedavajući

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG O RASPOREĐIVANJU SUDIJE U PREDMET
PRED PRETRESNIM VIJEĆEM


Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
g. Slobodan Cvijetić
g. Slobodan Zečević

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je nalogom predsjednika Međunarodnog suda od 16. jula 2002. ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću II, u kojem zasjedaju sudije Florence Mumba, Carmel Agius i Wolfgang Schomburg;

IMAJUĆI U VIDU da se na statusnoj konferenciji od 30. septembra 2003. okrivljeni Miroslav Deronjić potvrdno izjasnio o krivici u skladu s pravilom 62(vi) i da je Pretresno vijeće, u gorenavedenom sastavu, optuženog proglasilo krivim i uputilo sekretara Suda da odredi datum kad će se održati rasprava o kazni u skladu s pravilom 62bis;

IMAJUĆI U VIDU da je, kao što je navedeno u Dokumentu IT/220 Međunarodnog suda, sudija Wolfgang Schomburg raspoređen u Žalbeno vijeće počevši od danas, 1. oktobra 2003., i da stoga više nije član Pretresnog vijeća II;

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu da se, u skladu s pravilom 100, ubrza postupak odmjeravanja kazne u ovom predmetu;

NA OSNOVU pravila 27(C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM RASPOREĐUJEM sudiju Wolfganga Schomburga u Pretresno vijeće II u privremene svrhe odmjeravanja kazne u ovom predmetu, koja odluka odmah stupa na snagu;

I ODREĐUJEM da Pretresno vijeće II u predmetu IT-02-61-S, Tužilac protiv Miroslava Deronjića, i dalje postupa u sljedećem sastavu:

sudija Florence Mumba

sudija Carmel Agius

sudija Wolfgang Schomburg.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 1. oktobra 2003.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]