MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
Miroslava DERONJIĆA

IT-02-61-PT

SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI

 

Uvod

 1. Ovaj dokument predstavlja sporazum o izjašnjavanju o krivici (u daljnjem tekstu: Sporazum) sklopljen između optuženog Miroslava Deronjića, zastupanog po braniocima Slobodanu Cvijetiću i Slobodanu Zečeviću, i Tužilaštva. Svrha ovog Sporazuma jeste da u cjelini utanači sve što je dogovoreno između strana u vezi s prirodom ovog Sporazuma, moguće posljedice potvrdnog izjašnjavanja o krivici g. Deronjića, i da bi se Pretresnom vijeću pomoglo da, shodno pravilu 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik, odnosno pravilo), osigura da izjašnjavanje o krivici bude dobrovoljno i upućeno, kao i da bi se izložila činjenična osnova krivičnog djela i učešća optuženog u njemu.

 2. Ovim Sporazumom utanačuje se sljedeće:

  Izjašnjenje o krivici

 3. Miroslav Deronjić je sporazuman s time da se izjasni krivim za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, zločin protiv čovječnosti (u daljnjem tekstu: progoni), kažnjiv po članovima 5(h) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Statut), koji mu se stavlja na teret u Drugoj izmijenjenoj optužnici.

 4. Činjenična osnova u prilog navodu za kršenje člana 5(h) Statuta i učešće Miroslava Deronjića u njemu pripremljena je u pisanom obliku i predana Pretresnom vijeću. Miroslav Deronjić je sa svojim advokatima pregledao tu činjeničnu osnovu. Miroslav Deronjić prihvata tu činjeničnu osnovu i sporazuman je s tim da se izjašnjava krivim po optužbi za progone u Drugoj izmijenjenoj optužnici zato što činjenično jeste kriv i potvrđuje da snosi punu odgovornost za svoje postupke opisane u toj optužnici.

  Obilježja krivičnih djela

 5. Miroslav Deronjić je svjestan toga da bi optužba, da bi mogla da se utvrdi njegova krivica za progone, morala da dokaže van razumne sumnje svaki od sljedećih elemenata:

  1. postojanje oružanog sukoba;

  2. postojanje rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva;

  3. postupanje optuženog bilo je u vezi s rasprostranjenim ili sistematskim napadom usmjerenim protiv civilnog stanovništva;

  4. optuženi je bio svjestan šireg konteksta u kojem su se odvijali njegovi postupci;

  5. optuženi je protiv žrtve ili populacije-žrtve počinio radnje ili propuste kojima je prekršeno neko osnovno ili temeljno ljudsko pravo;

  6. optuženi je posjedovao namjeru da počini dotično kršenje;

  7. postupci optuženog počinjeni su na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; i

  8. ponašanje optuženog počinjeno je sa smišljenom namjerom diskriminacije.

  Krivična sankcija i kazna

 6. Miroslav Deronjić je svjestan toga da je najveća kazna koju mu Pretresno vijeće može izreći na osnovu potvrdnog izjašnjavanja o krivici po optužbi za progone u Drugoj izmijenjenoj optužnici kazna zatvora, uključujući i kaznu doživotnog zatvora, shodno pravilu 101(A).

 7. Miroslav Deronjić je svjestan toga da nijedan od sporazuma navedenih u pravilu 62 ter (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda ne obavezuje Pretresno vijeće.

 8. Prilikom odmjeravanja kazne, Pretresno vijeće će, u skladu s članom 24(2) Statuta, uzeti u obzir faktore kao što su težina počinjenog djela i lične prilike osuđenog, kao i faktore iz pravila 101 (B): otežavajuće okolnosti; olakšavajuće okolnosti koje uključuju značajnu saradnju osuđenog s tužiocem prije ili nakon izricanja osuđujuće presude; opštu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima bivše Jugoslavije.

 9. Na osnovu svih elemenata i pretpostavki iznesenih u prethodnom paragrafu, odbrana će Pretresnom vijeću preporučiti da izrekne kaznu zatvora od najviše šest godina.

 10. . U skladu s pravilom 101(C), Miroslavu Deronjiću će se u izdržavanje kazne uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru čekajući da mu Pretresno vijeće izrekne kaznu.

  Tumačenje sporazuma od strane tužioca

 11. U zamjenu za potvrdno izjašnjenje Miroslava Deronjića o krivici po optužbi za progon u Drugoj izmijenjenoj optužnici, tužilac je sporazuman sa sljedećim:

  1. na osnovu potpune i značajne saradnje Miroslava Deronjića sa Tužilaštvom, tužilac će Pretresnom vijeću preporučiti da izrekne kaznu od 10 godina zatvora. Miroslav Deronjić je svjestan toga da Pretresno vijeće nije obavezno usvojiti preporuku tužioca i da može izreći kaznu u većem ili manjem trajanju od kazne koju je preporučio tužilac. Izricanje takve kazne neće obesnažiti valjanost potvrdnog izjašnjenja o krivici;

  2. tužilac će preduzeti neophodne i razumne mjere da Miroslavu Deronjiću i članovima njegove porodice obezbijedi sigurnost i zaštitu;

  3. potvrdno izjašnjenje o krivici optuženog je prihvatanje odgovornosti za njegovo cjelokupno krivično ponašanje u vezi sa događajima u selu Glogova 9. maja 1992. godine;

  4. tužilac će u vezi sa krivičnom odgovornošću Miroslava Deronjića za sva druga krivična djela za koja bi on mogao biti okrivljen u vezi s događajima u Glogovi 9. maja 1992. godine, onako kako su opisani u Činjeničnim osnovama i u Drugoj izmijenjenoj optužnici, obavijestiti domaće sudove s nacionalnom jurisdikcijom da su ta krivična djela riješena kaznom ovog Pretresnog vijeća;

  5. tužilac će u vezi sa krivičnim ponašanjem Miroslava Deronjića u vezi s događajima u Glogovi 9. maja 1992. godine, onako kako su opisani u Činjeničnim osnovama i u Drugoj izmijenjenoj optužnici, obavijestiti domaće sudove s nacionalnom jurisdikcijom da prvenstvo krivičnog gonjenja za to krivično djelo pripada Tužilaštvu Međunarodnog suda;

  6. tužilac Miroslavu Deronjiću nije dao nijedno drugo obećanje ni podsticaj da bi ga naveo da sklopi ovaj Sporazum.

  Saradnja Miroslava Deronjića

 12. Miroslav Deronjić je sporazuman s time da će se sastajati s predstavnicima Tužilaštva onoliko često koliko to bude potrebno, sarađivati s njima i pružati im cjelovite i potpune informacije koje su mu poznate u vezi s pojedincima i događajima u bivšoj Jugoslaviji. Sporazuman je s tim da će govoriti istinito i iskreno i da će otvoreno odgovarati na sva pitanja koja mu postave predstavnici Tužilaštva. Miroslav Deronjić je sporazuman s time da će iskreno svjedočiti u bilo kojem suđenju, na bilo kojem ročištu i u svakom drugom postupku pred Međunarodnim sudom za koji bi po sudu tužioca njegovo svjedočenje moglo biti relevantno, bilo da se radi o predmetima koji su trenutno pred Međunarodnim sudom ili o predmetima koji bi to ubuduće mogli biti.

  Odricanje od prava

 13. Miroslav Deronjić je svjestan toga da će se potvrdnim izjašnjavanjem o krivici odreći sljedećih prava u ovom postupku:

  1. prava da se izjasni da nije kriv i da od optužbe zahtijeva da van razumne sumnje dokaže optužbe iz Optužnice na suđenju;

  2. prava da pripremi i na tom javnom suđenju iznese svoju odbranu od tih optužbi;

  3. prava da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja;

  4. prava da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se na suđenju brani sam ili putem pravnog zastupnika po sopstvenom izboru;

  5. prava da na svom suđenju ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete, kao i da se na suđenje dovedu i ispitaju svjedoci koji svjedoče u njegovu odbranu pod istim uslovima kao i svjedoci koji ga terete;

  6. prava da ne bude prisiljen da svjedoči protiv sebe.

  Postoji saglasnost o tome da se potvrdnim izjašnjavanjem o krivici optuženi ne odriče svog prava da ga u svim fazama postupka zastupa branilac.

  Izjava Miroslava Deronjića

 14. Ja, Miroslav Deronjić, pročitao sam ovaj sporazum o izjašnjavanju o krivici, u kojem se u potpunosti iznose pojedinosti utanačene između strana, te sam pažljivo pregledao svaki njegov dio sa svojim advokatima Slobodanom Cvijetićem, Slobodanom Zečevićem i Catherine Baen. Moji advokati su me upoznali s mojim pravima, mogućnostima odbrane i sa posljedicama sklapanja ovog sporazuma. Osim onih koji su sadržani u ovom Sporazumu, nisu mi davana druga obećanja ni podsticaji. Sem toga, niko mi nije ni prijetio ni prisiljavao na bilo koji način da sklopim ovaj sporazum, a ja sam ovaj sporazum sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno i zdrave sam svijesti. Razumijem odredbe ovog sporazuma i na svaku odredbu ovog sporazuma pristajem dobrovoljno.

 15. Dana 29. septembra 2003. godine

   
   

  ________________

   

  Miroslav Deronjić

  Izjava branilaca

 16. Mi, Slobodan Cvijetić i Slobodan Zečević, branioci smo Miroslava Deronjića. Sa svojim klijentom smo pažljivo pregledali svaki dio ovog Sporazuma. Takođe, svog klijenta smo upoznali s njegovim pravima, sa mogućnostima odbrane, te s najvećom mogućom kaznom i posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Koliko je nama poznato, naš klijent je zdrave svijesti i njegova odluka je donesena s punim uvidom i dobrovoljno.

 17. Dana 29.septembra 2003. godine

  _______________

  __________________

  Slobodan Cvijetić

  Slobodan Zečević

  branilac Miroslava Deronjića

  branilac Miroslava Deronjića

  Drugi sporazumi

 1. Izuzev onog što je izričito navedeno u ovom Sporazumu, ne postoje druga obećanja, dogovori ni sporazumi između Tužilaštva i Miroslava Deronjića odnosno njegovih branilaca, Slobodana Cvijetića i Slobodana Zečevića.

  ________________
  Miroslav Deronjić

  _______________
  Carla Del Ponte
  tužilac

  _________________
  Slobodan Cvijetić
  branilac Miroslava Deronjića

  _______________
  Mark B. Harmon
  viši zastupnik optužbe

  _________________
  Slobodan Zečević
  branilac Miroslava Deronjića

  Dana 29. septembra 2003.
  U Hagu,
  Nizozemska

  _________________
  Camille Bibles
  zastupnik optužbe