PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Predsjednik: sudija Claude Jorda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE PREDMET DODJELJUJE PRETRESNOM VIJEĆU

 

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte

Odbrana

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima,

S OBZIROM NA "Nalog predsjednika kojim se predmet dodjeljuje pretresnom vijeću" od 9. jula 2002., kojim se predmet Tužilac protiv Miroslava Deronjića dodjeljuje Pretresnom vijeću I u sljedećem sastavu: sudija Liu Daqun, sudija Amin El Mahdi i sudija Alphons Orie,

BUDUĆI DA radi urednog sprovođenja pravde ovaj predmet treba da se dodijeli drugom pretresnom vijeću,

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da se ovaj predmet dodijeli sljedećim sudijama Pretresnog vijeća II:

  • sudija Wolfgang Schomburg
  • sudija Florence Mumba
  • sudija Carmel A. Agius

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan francuski tekst.

  /potpis/
Claude Jorda,
predsjednik
Dana 16. jula 2002.
U Hagu (Nizozemska)
 
  [pečat Međunarodnog suda]