PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 24. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG O PODNOŠENJU PODNESAKA


Tužilaštvo:

g. Mark Harmon

Odbrana:

g. Slobodan Cvijetić

Ja, Florence Ndepele Mwachande Mumba, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVANA za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu na osnovu "Naloga o imenovanju pretpretresnog sudije" koji je 22. jula 2002. izdalo Pretresno vijeće II Međunarodnog suda;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, a u cilju uređivanja podnošenja pismenih podnesaka i dostavljanja odgovora na takve podneske u ovom predmetu:

OVIM NALAŽEM:

   

 1. U skladu sa odredbama ovog naloga, nijedan pismeni podnesak ne smije se podnositi na "povjerljivoj" osnovi, osim ako pretpretresni sudija ili drugi sudija iz sastava Pretresnog vijeća ne da dozvolu za takav način podnošenja. Molbe za takve dozvole moraju se podnositi u pismenom obliku, uz navođenje osnove za podnošenje molbe. Takve molbe mogu se podnositi na ex parte osnovi. Dolje nabrojani podnesci, međutim, izuzeti su od obaveze traženja dozvole prije podnošenja na "povjerljivoj" osnovi:

  1. sve molbe ex parte, bez obzira na to koje su vrste;

  2. sve molbe koje se odnose na tekuće istrage, koje prethode podnošenju optužnice i zapečaćene optužnice;

  3. sve molbe inter partes za zaštitu svjedoka koje se odnose na konkretne osobe;

  4. svi odgovori na povjerljive podneske i sve molbe koje se odnose na odluke Pretresnog vijeća u vezi sa povjerljivim podnescima ili ročištima;

 2. Strana u postupku koja podnosi pismeni zahtjev mora uz podnesak Pretresnom vijeću priložiti nacrt naloga kojim bi se odobrilo traženo pravno sredstvo;
 3. Ukoliko se drugačije ne naloži, strani u postupku kojoj je upućen pismeni podnesak ostavlja se rok od četrnaest kalendarskih dana od dana podnošenja ovog podneska da dostavi svoj eventualni odgovor;
 4.  

 5. Strana koja je podnijela podnesak može dostaviti repliku samo ukoliko to dozvoli Pretresno vijeće, a takva replika može se odnositi samo na ona pitanja koja su pokrenuta u odgovoru suprotne strane, a nisu obuhvaćena pitanjima koja su pokrenuta u samom podnesku. Molbe za takvu dozvolu moraju se podnositi u pismenom obliku, uz naznaku pitanja u vezi s kojima se traži replika. U nalogu kojim se daje dozvola za dostavljanje replike biće određen rok za eventualno dostavljanje daljih odgovora;
 6. Svaka od strana u postupku može zatražiti usmenu raspravu po pismenom podnesku, ali takav zahtjev će biti odobren jedino ukoliko Pretresno vijeće utvrdi da postoji potreba za usmenom raspravom, uzimajući u obzir nužnost obezbjeđivanja pravičnog i ekspeditivnog suđenja.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 24. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
pretpretresni sudija
[pečat Međunarodnog suda]