PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽIOCA ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MJERA

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon

Branilac optuženog:

g. Slobodan Cvijetić

Ja, Florence Ndepele Mwachande Mumba, sudija Pretresnog vijeća II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVANA za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu tužioca da se odrede zaštitne mjere za žrtve i svjedoke" koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: tužilac) podnijelo 11. jula 2002.,

BUDUĆI da branilac Miroslava Deronjića (dalje u tekstu: odbrana) do danas nije uložio odgovor na Zahtjev,

BUDUĆI da tužilac u Zahtjevu traži zaštitne mjere u vezi sa materijalom koji je dužan da objelodani shodno pravilu 66(A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), tj. traži između ostalog mjere kojima će se spriječiti ugrožavanje svjedoka i pojedinaca čije se ime pominje u izjavama svjedoka i nejavnim materijalima,

BUDUĆI da se čini da tužilac pomenuto pravno sredstvo u vezi sa svojim obavezama po pravilu 66(A) traži ne samo za podatke o trenutnom boravištu svjedoka koje optužba namjerava pozvati, nego navodi i uopštenu formulaciju "drugi pojedinci", za potonje ne dajući nikakvo obrazlaženje,

BUDUĆI da tužilac za svoj zahtjev da se vrate svi nejavni materijali iznosi sljedeće razloge: utvrđenu ograničenu svrhu objelodanjivanja, trajnu zaštitu bezbjednosti i privatnosti žrtava i svjedoka, te mogućnost da se nejavni materijali, ako budu objelodanjeni javnosti, iskoriste za ometanje pravde,

S OBZIROM na to da je optužba svoj Zahtjev formulisala uopšteno, te da nije detaljno i po konkretnim svjedocima odnosno materijalima navela razloge kojima opravdava zašto bi trebalo da se tražene zaštitne mjere odobre,

S OBZIROM na to da da je strana koja traži zaštitne mjere nosi obavezu da za svaki slučaj pojedinačno obrazloži zašto bi tražene mjere trebalo da se odobre,

S OBZIROM na to da član 20 Statuta Međunarodnog suda pretresnim vijećima nalaže da postupke vode uz puno poštivanje prava optuženog i dužnu brigu za zaštitu žrtava i svjedoka,

S OBZIROM na to da tužilac nigdje nije naveo ni pokazao da je moguća opasnost, ako ona uopšte postoji, da po zaključenju predmeta dođe do bilo namjernog bilo nenamjernog objelodanjivanja tako velika da bi ona bila opravdanje za nesrazmjerne i možda nepravične posljedice naloga da se nejavni materijali vrate,

S OBZIROM na to da se iz sadržaja Zahtjeva razabire da u materijalima koje je dužan objelodaniti odbrani tužilac još nije redigovao dijelove koji se tiču identiteta svjedoka,

MEĐUTIM, S OBZIROM na to da se u ovoj fazi postupka može odobriti ono što se u Zahtjevu traži, tj. da odbrana ne neobjelodanjuje nejavne podatke i/ili materijale,

S OBZIROM, NADALJE, na to da s obzirom na gornje napomene o uopćenosti formulacija toga što se Zahtjevom traži, odredbe ovog Naloga nisu zapreka za eventualne buduće zahtjeve bilo koje strane ili osobe koja može zatražiti iste ili dodatne zaštitne naloge ili mjere, odnosno izmjene odredbi ovog Naloga, kako se već bude smatralo primjerenim, za pojedine svjedoke ili dokazne materijale druge vrste, ili tražiti da se promijene sve ili neke stavke ovog Naloga,

NA OSNOVU pravila 53(A), 54, 66, 69 i 75 Pravilnika,

OVIM ODREĐUJE kako slijedi:

1. U tekstu ovog Naloga:

(a) izraz "tužilac" ili "optužba" podrazumijeva tužioca Međunarodnog suda i njegovo osoblje;

(b) izraz "Deronjićeva odbrana" podrazumijeva samo optuženog Miroslava DERONJIĆA, njegovog branioca i njegove neposredne pravne pomoćnike i osoblje, te druga lica izričito imenovana u tim Deronjićeve odbrane od strane Međunarodnog suda;

(c) izraz "javnost" podrazumijeva sva lica, vlasti, organizacije, entitete, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda i osoblja Sekretarijata (dodijeljenog bilo Sudskim vijećima bilo Sekretarijatu), tužioca i Deronjićeve odbrane u značenju definisanom u stavu 1(b). "Javnost" konkretno i bez izuzetaka obuhvata rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog Miroslava Deronjića, optužene u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom te branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; i

(d) izraz "mediji" podrazumijeva sve osoblje koje pripada vizualnim, auditivnim i štampanim medijima, uključujući reportere, novinare, osoblje televizijskih i radijskih ekipa te njihove agente i predstavnike.

2. Tužilac mora ispuniti svoju obavezu iz pravila 66(A)(i) Pravilnika da Deronjićevoj odbrani dostavi kopije popratnog materijala priloženog uz optužnicu prilikom njenog podnošenja na potvrdu, kao i ranije prikupljenih izjava. U navedenim materijalima ne smije biti nikakvih redaktura, izuzev redaktura podataka koji se odnose na trenutno boravište svjedoka koje optužba predlaže za davanje iskaza u ovom predmetu, koje se u ovoj fazi odobravaju.

3. Tužiocu se odobrava da u izjavama svih svjedoka koje predlaže za davanje iskaza u ovom predmetu rediguje sve podatke koji se odnose na trenutačno boravište svakog pojedinog svjedoka.

4. Deronjićeva odbrana neće objelodanjivati medijima nikakve povjerljive ili nejavne materijale koje joj je dostavio tužilac.

5. S izuzetkom slučajeva kada to bude neposredno i izričito potrebno za pripremu i iznošenje njihovih teza u ovom predmetu, tužilac i Deronjićeva odbrana javnosti ne smiju objelodanjivati:

(a) imena, informacije koje otkrivaju identitet ili boravište bilo kojeg svjedoka ili potencijalnog svjedoka kojeg navodi tužilac;

(b) nijedan dokaz (uključujući dokumentarne, fizičke ili dokaze druge vrste) niti ijednu pisanu izjavu svjedoka ili potencijalnog svjedoka, odnosno sadržaj, bilo djelomično bilo u cjelini, nijednog nejavnog dokaza, izjave ili ranije datog iskaza.

6. U prilikama kada Deronjićeva odbrana ocijeni neposredno i izričito potrebnim za pripremu i iznošenje svojih teza u ovom predmetu da takve informacije objelodani, ona će svaku osobu obuhvaćenu pojmom javnosti kojoj su pokazani ili objelodanjeni nejavni materijal ili informacija (npr. izjave svjedoka, prethodna svjedočenja, odnosno njihove video-snimke ili sadržaj) upozoriti da ne smije kopirati, reproducirati ili objavljivati pomenute izjave odnosno dokazne materijale, kao niti pokazivati ih ili objelodanjivati nekom drugom. Ako je osobi predan original, kopija ili duplikat pomenutog materijala, ona će ga vratiti Deronjićevoj odbrani čim taj materijal više ne bude potreban za pripremu i iznošenje predmeta.

7. Član tima Deronjićeve odbrane koji se povuče iz predmeta dužan je glavnom braniocu vratiti sve materijale koje je imao/la u svom posjedu.

8. Ako sazna za trenutno boravište svjedokâ optužbe, prije nego što pokuša da s njima stupi u kontakt Deronjićeva odbrana je dužna da o tome pravodobno obavijesti tužioca.

9. Ostale stavke Zahtjeva za koje se traži izdavanje naloga se odbijaju.

10. Ništa u sadržaju ovog Naloga ne smatra se zaprekom bilo kojoj strani ili osobi da u budućnosti zatraži iste ili dodatne zaštitne mjere ili mjere /sic/, odnosno izmjene odredbi ovog Naloga koje se budu smatrale primjerenima za pojedine svjedoke ili dokazne materijale druge vrste.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 26. jula 2002.
U Hagu,
Holandija
 
  /potpisano/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
pretpretresni sudija
[pečat Međunarodnog suda]