PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG ZA UKIDANJE POVJERLJIVOSTI PODNESAKA

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon

Branilac optuženog:

g. Slobodan Cvijetić

Ja, Florence Ndepele Mwachande Mumba, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVANA za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU "Preliminarni podnesak optužbe" (dalje u tekstu: podnesak) koji je odbrana Miroslava Deronjića (dalje u tekstu: odbrana) dostavila 2. augusta 2002.

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na preliminarni podnesak odbrane" (dalje u tekstu: odgovor) koji je Tužilaštvo kao povjerljiv dostavilo 16. augusta 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za podnošenje podnesaka" od 24. jula 2002. (dalje u tekstu: Nalog o podnescima) koji, inter alia, predviđa da se "nijedan pismeni podnesak ne smije podnositi na "povjerljivoj" osnovi ako pretpretresni sudija ili drugi sudija iz sastava Pretresnog vijeća ne izda dozvolu za takav način podnošenja", te da se "zahtjevi za izdavanje dozvole moraju podnositi u pismenom obliku uz navođenje osnove za podnošenje zahtjeva",

UZIMAJUĆI U OBZIR da, prije dostavljanja podneska, odbrana nije podnijela zahtjev za dozvolu za podnošenje na "povjerljivoj" osnovi,

NADALJE UZIMAJUĆI U OBZIR da se u podnesku ne navodi obrazloženje za njegovo podnošenje na "povjerljivoj" osnovi,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, a u cilju uređivanja dostavljanja pismenih podnesaka i odgovora u ovom predmetu,

OVIM NALAŽEM da se ukine "povjerljivi" status podneska i odgovora, i

PODSJEĆAM strane u postupku na Nalog za podnošenje podnesaka koji važi za sva buduća dostavljanja pismenih podnesaka i odgovora u ovom predmetu.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 2. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
pretpretresni sudija
[pečat Međunarodnog suda]