PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG O IMENOVANJU SUDIJE U POSTUPKU PRED IZRICANJE KAZNE


Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
g. Slobodan Cvijetić
g. Slobodan Zečević

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je pretpretresni sudija u ovom predmetu sudija Florence Mumba,

IMAJUĆI U VIDU dokumente za pripremu statusne konferencije, koji su uloženi na povjerljivoj osnovi i zapečaćeni, a sadržavaju sporazum o izjašnjavanju o krivici, prijedlog druge izmijenjene optužnice i činjenične osnove, koje je Tužilaštvo dostavilo danas (dalje u tekstu: podnesak), u skladu s pravilom 62 ter Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da je tokom statusne konferencije koja je danas održana Pretresno vijeće proglasilo optuženog Miroslava Deronjića krivim,

U SKLADU S pravilima 54 i 100 Pravilnika,

OVIM IMENUJE sudiju Florence Mumba za sudiju u postupku pred izricanje kazne u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 30. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Wolfgang Schomburg,

 

predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]