PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu: sudija Wolfgang Schomburg,

predsjedavajući sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA DERONJIĆA


NALOG ZA DOSTAVU DODATNIH DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 98


Tužilaštvo:
g. Jan Wubben
g. Jayantha Jayasuriya

Odbrana:
g. Slobodan Cvijetić
g. Slobodan Zečević

PRETRESNO VIJEĆE II (u daljem tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno vijeće, shodno prvoj rečenici pravila 98 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), "može izdati nalog bilo kojoj od strana da izvede dodatne dokaze",

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu s odredbama Sporazuma o izjašnjavanju o krivici (u daljem tekstu: Sporazum) sklopljenog između Miroslava Deronjića (u daljem tekstu: optuženi), koga zastupaju branioci Slobodan Cvijetić i g. Slobodan Zečević, i Tužilaštva (u daljem tekstu: Tužilaštvo), optuženi preuzima punu odgovornost za radnje koje se navode u Sporazumu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, na osnovu Sporazuma i člana 24(2) Statuta, prilikom izricanja kazni, Pretresno vijeće uzima u obzir faktore poput težine krivičnog djela i individualnih prilika osuđenika, kao i faktore predviđene pravilom 101(B) Pravilnika,

IMAJUĆI U VIDU da faktori predviđeni pravilom 101(B) Pravilnika obuhvataju, inter alia, sve olakšavajuće okolnosti, uključujući značajnu saradnju s Tužilaštvom prije i poslije izricanja osuđujuće presude,

NADALJE IMAJUĆI U VIDU da je optuženi pristao:

(1) da se sastaje s predstavnicima Tužilaštva onoliko često koliko to bude potrebno, sarađuje s njima i pruža im cjelovite i potpune informacije koje su mu poznate u vezi s pojedincima i događajima u bivšoj Jugoslaviji,

(2) da govori istinito i iskreno i da otvoreno odgovara na sva pitanja koja mu postave predstavnici Tužilaštva,

(3) da iskreno svjedoči u svakom suđenju, na svakom ročištu i u svakom drugom postupku pred Međunarodnim sudom za koji bi po sudu tužioca njegovo svjedočenje moglo biti relevantno, bilo da se radi o predmetima koji su trenutno pred Međunarodnim sudom ili o predmetima koji bi to ubuduće mogli biti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dostupnost Pretresnom vijeću informacija o stepenu i pouzdanosti značajne saradnje od suštinske važnosti za obavezu Pretresnog vijeća da, u skladu sa pravilom 101(B) Pravilnika, izrekne odgovarajuću kaznu,

NA OSNOVU PRVE REČENICE PRAVILA 98 PRAVILNIKA

OVIM NALAŽE Tužilaštvu da Pretresnom vijeću dostavi dodatne dokaze, kako slijedi:

(1) detaljni opis i ocjenu saradnje optuženog; i

(2) sve transkripte iskaza koje je on dao u drugim predmetima pred Međunarodnim sudom.

ZAKLJUČUJE da se gorenavedeni dodatni dokazi podnesu u roku od 30 dana od donošenja ovog naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. decembra 2003.,  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  Wolfgang Schomburg,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]