MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR. IT-96-20-I

 

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
ĐORĐA ĐUKIĆA

 

OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivŠu Jugoslaviju, u skladu s ovlaŠćenjem prema članu 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivŠu Jugoslaviju (Statut Suda), optužuje:

ĐORĐA ĐUKIĆA

 za ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI i KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA kako sledi:


OPTUŽENI

1. ĐORĐE ĐUKIĆ rođen je 8. marta 1934. u selu Petrovo Vrelo, opŠtina Glamoč, u Bosni i Hercegovini. Broj njegove lične karte je 0803934710458, a poseduje i ličnu kartu Republike Srpske izdatu pod brojem 196/94. Stalno je nastanjen u Beogradu, Bulevar Lenjina 151. U Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio je na funkciji načelnika tehničke uprave Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Trenutno ima čin general pukovnika u vojsci bosanskih Srba i u jugoslovenskoj vojsci. Član je glavnog Štaba vojske bosankih Srba i na dužnosti je pomoćnika komandanta za pozadinu Ratka MLADIĆA, komandanta oružanih snaga bosanskih Srba.

2. ĐORĐE ĐUKIĆ je pripadnik glavnog Štaba vojske bosankih Srba od 19. maja 1992. do danas. Glavni Štab bio je i odgovoran je za planiranje, pripremu i izvođenje vojnih operacija bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini.

3. U svojstvu pomoćnika komandanta za pozadinu komandanta oružanih snaga bosanskih Srba i kao član glavnog Štaba vojske bosankih Srba, dužnosti ĐORĐA ĐUKIĆA su, između ostalog, uključivale: regulisanje potreba jedinica po svim pitanjima vezano za pozadinsko snabdevanje unutar vojske bosanskih Srba; predlaganje kadrovskih imenovanja; izdavanje naredbi vezano za isporuku materijala za jedinice vojske bosanskih Srba; regulisanje transfera materijala u pozadinske baze; i donoŠenje odluka o uzimanju materijala i tehničke opreme iz skladiŠta vojske bosanskih Srba i upotrebe te opreme.

OPŠTE POSTAVKE OPTUŽNICE
 

4. U periodu na koji se odnosi ova optužnica u Bosni i Hercegovini, na području bivŠe Jugoslavije, trajalo je stanje oružanog sukoba i delimične okupacije.

5. U optužnici za zločin protiv čovečnosti, Što je zločin prema članu 5 Statuta Suda, navodno počinjena dela ili propusti bili su deo rasprostranjenih, sistematskih i masovnih napada uperenih protiv civilnog stanovniŠtva.


OPTUŽBE

TAČKE 1 - 2
ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI
KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA

6. ĐORĐE ĐUKIĆ je, u dogovoru sa drugima, planirao, pripremao ili na drugi način potpomagao i učestvovao u planiranju i pripremi dela i operacija vojske bosanskih Srba i njenih saradnika. Ova dela i operacije uključuju sledeće zločine:

BOMBARDOVANJE CIVILNIH CILJEVA

7. Od približno maja 1992. godine do približno decembra 1995. oružane snage bosanskih Srba su u Sarajevu, na rasprostranjenoj i sistematskoj osnovi, namerno i neselektivno gađali civilne ciljeve koji nisu imali vojnog značaja kako bi ubijali, ranjavali, terorisali i demoralisali civilno stanovniŠtvo Sarajeva.

Tim delima i propustima u vezi sa bombardovanjem civilnih ciljeva u Sarajevu, ĐORĐE ĐUKIĆ je počinio:

Tačka 1:

ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(i) (nečovečna dela) Statuta Suda.

Tačka 2:

KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda.
 

29. februara 1996. 

/potpisano/
Richard J. Goldstone
Tužilac