PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu: 

predsedavajući sudija Antonio Cassese
sudija Richard May
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 15. jula 1998.

TUŽILAC
protiv
MILETA MRKŠIĆA
MIROSLAVA RADIĆA
VESELINA ŠLJIVANČANINA
SLAVKA DOKMANOVIĆA


NALOG KOJIM SE OBUSTAVLJA POSTUPAK PROTIV
SLAVKA DOKMANOVIĆA

Tužilaštvo:

g. Grant Niemann g. Stefan Wäspi
g. Clint Williamson gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. Toma Fila i g. Vladimir Petrović za Slavka Dokmanovića


PRETRESNO VEĆE,

IMAJUĆI U VIDU izveštaj mrtvozornika o smrti Slavka Dokmanovića podnešen Pretresnom veću od strane Sekretarijata 30. juna 1998,

S OBZIROM DA se u slučaju smrti optuženog obustavlja postupak,

NAKON KONSULTACIJE sa Kancelarijom tužioca i braniocima koji su zastupali preminulog pre njegove smrti,

OVIME OKONČAVA POSTUPAK PROTIV SLAVKA DOKMANOVIĆA.


Sačinjeno na engleskom i francuskom, pri čemu se engleska verzija smatra merodavnom.

/potpis na originalu/
_________________________
Antonio Cassese
Predsedavajući sudija

Dana 15. jula 1998.
Hag, Holandija 

/pečat Međunarodnog suda/