PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. maja 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA JOJ SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA ŽALBENOG PODNESKA

Tužilaštvo:
g. Norman Farell
g. Mathias Marcussen

Odbrana:
gđa Mara Pilipović
g. Stephane Piletta-Zanin

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuju sudije u Žalbeno vijeće i imenuje predžalbeni sudija" od 18. decembra 2003., kojim sam, inter alia, imenovana za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu odbrane da joj se odobri prekoračenje broja stranica žalbenog podneska", koji je 10. maja 2004. podnio branilac Stanislava Galića (dalje u tekstu: Zahtjev i žalilac, na odgovarajućim mjestima);

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtjev odbrane da joj se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica žalbenog podneska" od 12. maja 2004. (dalje u tekstu: Odgovor);

IMAJUĆI U VIDU da žalilac nije uložio repliku;

IMAJUĆI U VIDU da je u stavu (C) 1 (a) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva[1] propisano da "žalbeni podnesak žalioca na konačnu presudu pretresnog vijeća ne smije biti duži od 100 stranica odnosno 30.000 riječi, koje god je veće" (dalje u tekstu: Uputstvo);

IMAJUĆI U VIDU da stav (C) 7 Uputstva predviđa da strana u postupku koja traži dozvolu za prekoračenje dopuštenog broja stranica "mora pružiti obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska";

IMAJUĆI U VIDU da žalilac u Zahtjevu traži prekoračenje dopuštenog broja stranica kako bi podnio žalbeni podnesak od 300 stranica, tvrdeći, inter alia, da dužina prvostepene presude i uz nju priloženog izdvojenog mišljenja sudije Nieto-Navie, te činjenica da on namjerava osporavati sve činjenične nalaze iz prvostepene presude, opravdavaju traženo prekoračenje;

IMAJUĆI U VIDU da se optužba u Odgovoru protivi prekoračenju dopuštenog broja stranica;

UZIMAJUĆI U OBZIR da okolnosti u ovom predmetu, čak i kada se uzmu onako kako ih je predočio žalilac, ne predstavljaju izuzetne okolnosti u smislu Uputstva i u svjetlu sudske prakse ovog Međunarodnog suda;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA;

OVIM ODBIJA Zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija
Dana 19. maja 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/184 Rev. 1.