PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA DODATNI PODNESAK OPTUŽBE U VEZI S DOKAZIMA OD 18. JUNA 2004.

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Mathias Marcussen

Odbrana:
gđa Mara Pilipović
g. Stephane Piletta-Zanin

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuju sudije u Žalbeno vijeće i imenuje predžalbeni sudija", izdat 18. decembra 2003., kojim sam, između ostalog, imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza pred Žalbenim vijećem", koji je 18. juna 2004. kao povjerljiv podnio branilac Stanislava Galića (dalje u tekstu: zahtjev, odnosno, odbrana);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe za produženje roka za dostavljanje odgovora na dodatni zahtjev odbrane u vezi s dokazima od 18. juna 2004.", od 23. juna 2004., u kojem optužba traži da se rok za dostavljanje odgovora na Zahtjev produži za dvije sedmice, odnosno do 12. jula 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev);

IMAJUĆU U VIDU da je Žalbeno vijeće obavijestilo odbranu da nema prigovora na Zahtjev;

IMAJUĆI U VIDU da paragraf 11 Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom[1] predviđa da, u slučajevima kada podnesak dostavlja strana u postupku koja traži da Žalbeno vijeće donese neko konkretno rješenje ili odluku, "suprotna strana svoj odgovor mora dostaviti u roku od deset dana od podnošenja zahtjeva";

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), u vezi s izmjenama rokova, predviđa sljedeće:

(A) Osim kao što je propisano stavom (C), pretresno vijeće može nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi

(i) produžiti ili skratiti svaki rok propisan ovim Pravilnikom ili koji proizlazi iz ovog Pravilnika;

(ii) priznati kao valjanu svaku radnju poduzetu nakon isteka tako propisanog roka pod onim eventualnim uslovima koji se smatraju pravednim, i bez obzira na to da li je taj rok već istekao.

(B) Žalbeno vijeće ili tročlano žalbeno vijeće mogu, u vezi sa svakim korakom koji mora da se poduzme u vezi sa žalbom ili molbom za dozvolu za ulaganje žalbe, primijeniti slična ovlaštenja dodijeljena stavom (A), i to na sličan način i pod istim uslovima koji su tamo propisani.

(C) Ovo pravilo se ne primjenjuje na rokove propisane pravilima 40 bis i 90 bis.

UZIMAJUĆI U OBZIR argument optužbe da će, zbog toga što najveći dio dokumenata za koje se traži da se uvrste u spis još nije u cijelosti preveden, biti potrebno da te dokumente pregledaju pomoćnici za jezička pitanja, te da taj argument, u smislu pravila 127 Pravilnika, predstavlja opravdan razlog za produženje roka za dostavljanje odgovora optužbe na Zahtjev,

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVA Zahtjev, i

NALAŽE optužbi da najkasnije do 12. jula 2004. dostavi odgovor na Zahtjev,

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija
Dana 28. juna 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/155 Rev. 1, 7. mart 2002.