PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. jula 2004.

STANISLAV GALIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Stéphane Piletta-Zanin
gđa Mara Pilipović

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU Presudu i Mišljenje koje je 5. decembra 2003. u ovom predmetu donijelo Pretresno vijeće Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza pred Žalbenim vijećem", podnesen 18. juna 2004 za žalioca g. Stanislava Galića na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Zahtjev na osnovu pravila 115, odnosno, Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu optužbe za produženje roka za dostavljanje odgovora na zahtjev za izvođenje dokaza od 18. juna 2004.", od 28. juna 2004., kojom je Žalbeno vijeće odobrilo optužbi produženje roka za dostavljanje odgovora na Zahtjev na osnovu pravila 115 do 12. jula 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza od 18. juna 2004.", dostavljen 12. jula 2004. (dalje u tekstu: Odgovor na osnovu pravila 115), koji sadrži 28 stranica;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica" (dalje u tekstu: Zahtjev optužbe ili Zahtjev) sadržanom u Odgovoru kojim optužba traži dozvolu da prekorači ograničenje dužine podnesaka od 10 stranica propisano "Uputstvom o dužini podnesaka i zahtjeva" (dalje u tekstu: Uputstvo IT/184),[1] iz razloga što je optužba sa svoje strane uzela u obzir svih 14 dokumenata i sedam potencijalnih svjedoka navedenih u Zahtjevu na osnovu pravila 115 kako bi pomogla Pretresnom vijeću i adekvatno odgovorila na taj zahtjev;[2]

IMAJUĆI U VIDU da optužba prihvata da bi bilo najprimjerenije da njezin Zahtjev bude u sklopu ranijeg zahtjeva optužbe za produženje roka i traži od Žalbenog vijeća da Odgovor na osnovu pravila 115 smatra valjano podnesenim u skladu sa pravilom 127 (B) Pravilnika;[3]

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev odbrane da se odobri dostavljanje replike na osnovu pravila 126 bis" podnesen 19. jula 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev odbrane), kojim žalilac prije svega odgovara i iznosi prigovore na Zahtjev, tražeći od Žalbenog vijeća da isti odbije;

IMAJUĆI U VIDU da paragraf 10 "Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom" (dalje u tekstu: Uputstvo IT/155),[4] za podneske koji se podnose po žalbi na presudu, predviđa da suprotna strana može dostaviti odgovor u roku od deset dana od podnošenja zahtjeva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prvi dio Zahtjeva odbrane valjano podnesen u roku od 10 dana od podnošenja Zahtjeva optužbe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da će drugi dio Zahtjeva odbrane, kojim se traži dozvola za ulaganje replike na Odgovor optužbe u roku od sedam dana nakon donošenja odluke Žalbenog vijeća na osnovu pravila 126 bis Pravilnika i za prekoračenje dopuštenog broja stranica, biti predmet posebne odluke;

UZIMAJUĆI U OBZIR da paragraf 5 Uputstva IT/184 predviđa da "zahtjevi, odgovori i replike pred sudskim vijećem ne treba da budu duži od 10 stranica ili 3.000 riječi, koje god je veće";

UZIMAJUĆI U OBZIR da paragraf 7 Uputstva IT/184 predviđa da strana u postupku koja podnosi zahtjev da se odobri prekoračenje broja stranica treba unaprijed zatražiti dozvolu Žalbenog vijeća i dati objašnjenje izuzetnih okolnosti koje iziskuju prekoračenje obima podneska;

UZIMAJUĆI U OBZIR da na osnovu pravila 127 (B) Pravilnika, Žalbeno vijeće može, ako se za to u zahtjevu iznesu opravdani razlozi, priznati kao valjanu svaku radnju izvršenu nakon isteka propisanog roka, te da se, u konkretnim okolnostima ovog predmeta, izjava optužbe da je tek shvatila teškoće skopčane s podnošenjem odgovora na Zahtjev na osnovu pravila 118 u propisanom roku može smatrati "opravdanim razlogom";

UZIMAJUĆI U OBZIR da broj dokumenata i potencijalnih svjedoka za koje žalilac traži da budu prihvaćeni kao dodatni dokazi u skladu s pravilom 115 Pravilnika čini izuzetne okolnosti koje opravdavaju prekoračenje obima odgovora optužbe;

OVIM KONSTATUJE da je Zahtjev optužbe valjano podnesen i ODOBRAVA traženo prekoračenje dopuštenog broja stranica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 21. jula 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/184 Rev. 1, 5. mart 2002.

[2] Zahtjev, par. 2 i 7.

[3] Ibid., par 7.

[4] IT/155/Rev. 7. mart 2002.