PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. jula 2004.

STANISLAV GALIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE "NA OSNOVU PRAVILA 126 bis"

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Stéphane Piletta-Zanin
gđa Mara Pilipović

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU Presudu i Mišljenje koje je 5. decembra 2003. u ovom predmetu donijelo Pretresno vijeće Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza pred Žalbenim vijećem", podnesen 18. juna 2004 za žalioca g. Stanislava Galića na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Zahtjev na osnovu pravila 115, odnosno, Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza od 18. juna 2004.", dostavljen 12. jula 2004. (dalje u tekstu: Odgovor na osnovu pravila 115), koji sadrži zahtjev za prekoračenje dopuštenog broja stranica;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu optužbe da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica" od 21. jula 2004., kojom je Žalbeno vijeće, između ostalog, odobrilo prekoračenje dopuštenog broja stranica koje se traži u Odgovoru na osnovu pravila 115;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu odbrane da se odobri dostavljanje replike na osnovu pravila 126 bis", podnesen 19. jula 2004. (dalje u tekstu Zahtjev), kojim žalilac, u slučaju da Žalbeno vijeće odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica koje se traži u Odgovoru na osnovu pravila 115, traži, između ostalog, dozvolu za dostavljanje replike na taj odgovor, kako slijedi:

(1) u roku od sedam dana od donošenja Odluke Žalbenog vijeća, a na osnovu pravila 126 bis Pravilnika; i

(2) iste dužine kao i Odgovor na osnovu pravila 115;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na Zahtjev odbrane da se odobri dostavljanje replike od 19. jula 2004.", dostavljen 20. jula 2004., u kojem optužba, između ostalog, izjavljuje da se neće protiviti tome da žalilac, ukoliko to želi, podnese zahtjev za produženje roka za dostavljanje replike, ali iznosi prigovor na "paušalnu tvrdnju žalioca da se podrazumijeva da bi njemu trebalo odobriti isti broj stranica za repliku koji je optužbi odobren za odgovor na osnovu pravila 115";

IMAJUĆI U VIDU "Repliku odbrane na Odgovor optužbe na osnovu pravila 126 bis", koju je žalilac podnio 20. jula 2004. (dalje u tekstu: Replika na osnovu pravila 115), čija dužina iznosi 10 stranica;

IMAJUĆI U VIDU da je u paragrafu 10 "Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom" (dalje u tekstu: Uputstvo),[1] u vezi s podnescima podnesenim po žalbi na presudu predviđa da strana koja podnosi zahtjev može da podnese repliku u roku od četiri dana od podnošenja odgovora i da joj za to nije potrebna dozvola;

IMAJUĆI U VIDU DALJE da je u paragrafu 16 Uputstva predviđeno da Žalbeno vijeće može promijeniti bilo koji rok predviđen ovim Uputstvom ili proglasiti valjanom bilo koju procesnu radnju preduzetu nakon isteka predviđenog roka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dio (1) Zahtjeva treba sagledati u kontekstu ulaganja Replike na osnovu pravila 115 kao zahtjev da se replika smatra valjano dostavljenom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dostavljanje Replike na osnovu pravila 115 četiri dana nakon isteka roka predviđenog Uputstvom ne dovodi do nepotrebnog odlaganja postupka i da je u interesu pravde da se ona smatra valjano dostavljenom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dio (2) Zahtjeva postao bespredmetan budući da je žalilac dostavio Repliku na osnovu pravila 115 koja sadrži 10 stranica što je u saglasnosti s paragrafom 5 Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva";[2]

OVIM KONSTATUJE da je Zahtjev valjano podnesen,

ODOBRAVA djelimično Zahtjev i KONSTATUJE da je Replika na osnovu pravila 115 valjano podnesena.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 21. jula 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/155/Rev., 7. mart 2002.

[2] IT/184/Rev.1, 5. mart 2002.