PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA I ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Stéphane Piletta-Zanin
gđa Mara Pilipović

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se raspoređuju sudije u predmetu pred Žalbenim vijećem i imenuje predžalbeni sudija" od 18. decembra 2003., kojim je, između ostalog, određeno da ja budem predžalbeni sudija u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu odbrane da se odbori prekoračenje dopuštenog broja stranica i za produženje roka" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 9. septembra 2004. podnijela odbrana Stanislava Galića (dalje u tekstu: odbrana); i kojim odbrana traži produženje roka za dostavljanje replike optužbe do 15 dana nakon prijema odgovora Tužilaštva na francuskom jeziku ili nakon 30 dana i odobrenje da se dopusti prekoračenje dopuštenog broja stranica određenog Uputstvom o dužini podnesaka i zahtjeva[1] (dalje u tekstu: Uputstvo) i to maksimalno do 60 stranica;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na zahtjev odbrane da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica za repliku i za produženje roka", podnesen 13. septembra 2004. (dalje u tekstu: Odgovor Tužilaštva), u kojem Tužilaštvo izjavljuje da se ne protivi zahtjevu da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica, s tim da odbrana ograniči obim predmetnog podneska na 60 stranica i 18.000 riječi, ali tvrdi da bi produženje roka za dostavljanje replike odbrane na odgovor Tužilaštva bilo nepotrebno budući da nema nikakve potrebe da se dalje vrše pune konsultacije o prirodi i sadržaju žalbe;

IMAJUĆI U VIDU da je u paragrafu (C)(1)(c) Uputstva predviđeno da replika u postupku po žalbi na pravosnažnu presudu Vijeća Međunarodnog suda ne smije sadržavati više od 30 stranica ili 9.000 riječi;

IMAJUĆI U VIDU da se u paragrafu (C)(7) Uputstva navodi da strana u postupku koja traži da joj se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica "mora da pruži obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska";

IMAJUĆI U VIDU da odbrana traži da joj se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica tvrdeći, između ostalog, da je Odgovor Tužilaštva dvostruko duži od dopuštenog broja stranica i da bi se ograničavanjem na 30 stranica ili na 9.000 riječi odbrana dovela u nepovoljan položaj;

IMAJUĆI U VIDU da su okolnosti u ovom predmetu proglašene "izuzetnim" još u Odluci od 2. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da se Tužilaštvo u odgovoru ne protivi prekoračenju dopuštenog broja stranica;

IMAJUĆI U VIDU da okolnosti u ovom predmetu predstavljaju "izuzetne okolnosti" u smislu Uputstva i u svjetlu sudske prakse ovog Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana traži da se produženje roka za dostavljanje replike računa od datuma kada odbrana primi francusku verziju Odgovora Tužilaštva na ovaj zahtjev zato što je to od velikog značaja za cjelokupnu odbranu generala Galića;

IMAJUĆI U VIDU da na osnovu pravila 113 Pravilnika o postupku i dokazima žalilac može replicirati na neki podnesak u roku od petnaest dana od podnošenja podneska respondenta;

IMAJUĆI U VIDU Odluku[2] od 22. decembra 2003. u kojoj je Vijeće konstatovalo "da je branilac za svoj radni jezik u postupku pred Međunarodnim sudom izabrao francuski i da je u interesu pravde da se braniocu omogući da Presudu i Mišljenje dobije na svom radnom jeziku kako bi obavio potpune konsultacije sa g. Stanislavom Galićem i pripremio najavu žalbe";

IMAJUĆI U VIDU da u datim okolnostima odbrana može funkcionisati na engleskom jeziku, te da se Vijeće uvjerilo da se, ukoliko prije pripreme i podnošenja replike budu potrebne bilo kakve daljnje konsultacije sa Stanislavom Galićem, one mogu obaviti u okviru petnaestodnevnog roka a da se time odbrani ne nanese nikakva šteta;

UZIMAJUĆI U OBZIR da obim odgovora Tužilaštva predstavlja valjan razlog koji opravdava produženje roka;

OVIM ODOBRAVA traženo prekoračenje dopuštenog broja stranica do 60 stranica ili do 18.000 riječi, kao i prekoračenje roka predviđenog Uputstvom, i to za 6 dana.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 17. septembra 2004.  
U Haagu, /potpis na originalu/
Nizozemska sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/184/Rev.1.

[2] Odluka pod naslovom "Odluka po zahtjevu za produženje roka za podnošenje najave žalbe",