PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO HITNOM ZAHTJEVU ODBRANE ZA IZMJENU ODLUKE PREDŽALBENOG SUDIJE OD 17. SEPTEMBRA 2004.

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Mathias Marcussen

Odbrana Stanislava Galića:
gđa Mara Pilipović
g. Stéphane Piletta-Zanin

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuju sudije u Žalbeno vijeće i imenuje predžalbeni sudija" od 18. decembra 2003., kojim sam, između ostalog, imenovana za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI PO "Hitnom zahtjevu odbrane za izmjenu odluke predžalbenog sudije od 17. septembra 2004." (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je 20. septembra 2004. podnijela Mara Pilipović, glavni branilac Stanislava Galića (dalje u tekstu: odbrana), u kojem traži da se engleski sada smatra mjerodavnim jezikom za odbranu pošto ona nije tražila da francuski bude mjerodavni jezik za odbranu;

IMAJUĆI U VIDU "Privremeni nalog" od 17. septembra 2004. kojim je naloženo, između ostalog, da odbrana, budući da je već izabrala francuski kao svoj radni jezik, dostavlja dokumente samo na francuskom "u skladu s profesionalnom disciplinom i u interesu normalnog odvijanja postupka" povodom ove žalbe;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na hitan zahtjev za izmjenu odluke predžalbenog sudije od 17. septembra 2004." od 23. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU potvrdu koju je 23. septembra putem e-maila dostavila odbrana;

UVIJEK IMAJUĆI U VIDU da je sekretar dužan da obezbijedi da se svi zavedeni dokumenti prevedu na jedan od radnih jezika Međunarodnog suda;[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da glavni branilac mora potpisati sve dokumente koji se podnose Međunarodnom sudu, izuzev ako za to pismeno ovlasti kobranioca.[2]

OVIM ODOBRAVA djelimično tražene izmjene I NALAŽE kako slijedi:

i) svi podnesci koje potpisuje glavni branilac samostalno ili zajedno s kobraniocem moraju biti na engleskom jeziku;

ii) svi podnesci koje potpisuje samo kobranilac mogu biti na francuskom jeziku;

iii) nijedan dokument ne može biti podnesen na više od jednog jezika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 27. septembra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Pravilo 3(E) Pravilnika o postupku i dokazima.

[2] Član 16(D) Uputstva za dodjelu branioca po službenoj dužnosti.