PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODOBRI BRISANJE DIJELOVA ŽALBENOG PODNESKA ŽALIOCA, KNJIGE PRAVNIH IZVORA I REPLIKE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Mathias Marcussen

Odbrana Stanislava Galića:
gđa Mara Pilipović
g. Stéphane Piletta-Zanin

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije (dalje u tekstu: MKSJ) od 1991. godine,

IMAJUĆI U VIDU Presudu i Mišljenje, koje je 5. decembra 2003. donijelo Pretresno vijeće I i koji su 5. aprila 2004. prevedeni na francuski jezik (dalje u tekstu: francuski prijevod Presude);

IMAJUĆI U VIDU "Podnesak odbrane žalioca" (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak) i "Knjigu pravnih izvora uz podnesak odbrane žalioca" (dalje u tekstu: Knjiga pravnih izvora), koje je 19. jula 2004. dostavila odbrana Stanislava Galića (dalje u tekstu: odbrana), kojima odbrana izjavljuje žalbu na Presudu po više osnova;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva", koji je 6. septembra 2004. dostavilo Tužilaštvo (dalje u tekstu: tužilaštvo), u kome tužilaštvo tvrdi da žalbu odbrane treba odbiti;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku", koju je 27. septembra 2004. dostavila odbrana, kojom odbrana pobija prigovore tužilaštva na žalbu odbrane;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu tužilaštva za brisanje dijelova žalbenog podneska žalioca, knjige pravnih izvora i replike" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 29. oktobra 2004. podnijelo tužilaštvo, kojim tužilaštvo od Žalbenog vijeća traži da izbriše iz spisa određene pasuse Žalbenog podneska, Knjige pravnih izvora i Replike, u onoj mjeri u kojoj se ti dijelovi odnose na dopis od 29. augusta 2003. (dalje u tekstu: dopis) koji je odbrani uputio Međunarodni komitet Crvenog krsta (dalje u tekstu: MKCK), između ostalog, iz sljedećih razloga:

1. Predmetni dopis predstavlja novi činjenični materijal koji ranije nije predočen Pretresnom vijeću i koji nije uvršten u spis kao dokaz u ovom predmetu;

2. Ako odbrana želi da se pozove na predmetni dopis, mora se pozvati na pravilo 115 Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a (dalje u tekstu: Pravilnik);

3. Čini se da odbrana ustvari podnosi zahtjev Žalbenom vijeću za formalno primanje na znanje činjenica na osnovu pravila 94, čija je primjena u ovom slučaju neprimjerena;

IMAJUĆI U VIDU nadalje da tužilaštvo traži da se, ako Zahtjev bude odbijen, odbrani naloži da dostavi podnesak u kome bi se izjasnila o kriterijima prihvatljivosti na osnovu pravila 115 i precizno formulisala činjenice čije se formalno primanje na znanje traži, te navela objašnjenje u pogledu pitanja na koji način su ispunjeni kriteriji iz pravila 94 (A) Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor odbrane na zahtjev tužilaštva od 29. oktobra 2004." (dalje u tekstu: Odgovor), koji je 3. novembra 2004. dostavila odbrana i u kome se izražava protivljenje zahtjevu, između ostalog, iz sljedećih razloga:

1. Dopis nije novi dokaz o činjenicama nego je podnesen u Knjizi pravnih izvora radi ukazivanja na stanje arhiva MKCK-a, te, stoga, podnošenje zahtjeva na osnovu pravila 115 nije potrebno;

2. Pozivanje na "formalno primanje na znanje činjenica", odnosno, na pravilo 94 Pravilnika nije neophodno pošto je postupak stupanja na snagu Sporazuma, koji su potpisani u prisustvu MKCK-a, procedura koja je opštepoznata i ne predstavlja činjenice koje treba dokazivati;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku na odgovor odbrane na zahtjev tužilaštva od 29. oktobra 2004." (dalje u tekstu: Replika), koju je dostavilo tužilaštvo i u kojoj se navodi da je odbrana, po svemu sudeći, promijenila argumente koje je navela u Replici, ali da pitanje koje instrumente ratifikacije ili preuzimanja obaveza je MKCK primio (prema sadržaju njihovih arhiva) ostaje činjenično pitanje i podliježe postupku prihvatanja dokaza na osnovu pravila 115 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je stanje arhiva MKCK-a činjenično pitanje koje podliježe dokazivanju;

ZAKLJUČIVŠI da je namjera Dopisa bila da se pobije jedna činjenica koju je utvrdilo Pretresno vijeće i da se radi o dodatnom dokazu kojim se dokazuje jedna činjenica koja nije dokazana na suđenju, te da, stoga, on podliježe postupku prihvatanja na osnovu pravila 115 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u smislu pravila 115 Pravilnika, rok za podnošenje zahtjeva za izvođenje dodatnih dokaza ističe 75 dana od datuma presude;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prošlo više od 75 dana od datuma kada je žaliocu uručen francuski prijevod Presude;

ZAKLJUČIVŠI stoga da bi svaki eventualni zahtjev na osnovu pravila 115 sada bio podnesen izvan roka, ali da Žalbeno vijeće može, ako mu se podneskom pokaže da za to postoje valjani razlozi, produžiti rok propisan pravilnikom i prihvatiti kao valjano podnesen svaki podnesak koji mu se dostavi nakon isteka navedenog propisanog roka od 75 dana;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ŽALBENO VIJEĆE OVIM,

UPUĆUJE odbranu da, ako želi da ostanu na snazi osnovi žalbe na koje se odnose dodatni dokazi, dostavi podnesak na osnovu pravila 115, kojim će pokazati da postoje valjani razlozi za daljnju odgodu, da bi Žalbeno vijeće moglo prihvatiti taj podnesak kao valjano podnesen na osnovu pravila 115.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjedavajući sudija

Dana 3. decembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]