PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA IZUZIMANJE NOVOG ARGUMENTA O NAVODNIM GREŠKAMA PRETRESNOG VIJEĆA KOJI JE PO PRVI PUT IZNIJET U REPLICI ŽALIOCA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana Stanislava Galića:
gđa Mara Pilipović
g. Stéphane Piletta-Zanin

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za izuzimanje novog argumenta o navodnim greškama Pretresnog vijeća koji je po prvi put iznijet u Replici žalioca" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo 30. novembra 2004. i u kojem od Žalbenog vijeća traži da se paragraf 49 "Replike", koju je Stanislav Galić (dalje u tekstu: žalilac) podnio 27. septembar 2004., izuzme iz spisa;

IMAJUĆI U VIDU "Presudu i mišljenje" (dalje u tekstu: Presuda) koju je 5. decembra 2003. Pretresno vijeće I donijelo u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe" i "Žalbeni podnesak odbrane" (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak) koje je žalilac podnio 4. maja 2004. odnosno 19. jula 2004. i u kojima se žalilac žali na Presudu po više osnova;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe", koji je optužba podnijela 6. septembra 2004. i u kojem tvrdi da žaliočevu žalbu treba odbaciti;

IMAJUĆI U VIDU Repliku, u kojoj se žalilac suprotstavlja prigovorima koje je optužba iznijela u vezi sa žaliočevom žalbom;

IMAJUĆI U VIDU da optužba u svom Zahtjevu od Žalbenog vijeća traži da iz spisa izuzme paragraf 49 Replike zbog toga što se u njemu po prvi put navodi da je Pretresno vijeće počinilo greške koje se ne pominju u Najavi žalbe i, stoga, ne obrazlažu u Žalbenom podnesku, konkretno:

  1. navod da je Pretresno vijeće pogriješilo u primjeni prava kada je zaključilo da je sporazum od 22. maja imao pravni učinak uprkos žaliočevoj tvrdnji da su ga potpisali predstavnici političkih stranaka koje nisu učestvovale u sukobu;
  2. navod da je Pretresno vijeće pogriješilo u primjeni prava jer nije zaključilo da, s obzirom da su sve strane u sukobu kršile Ženevske konvencije, niko ne može snositi odgovornost za njihovo kršenje;[1]
  3. činjenica da žalilac osim toga traži da se krivnja pripiše raznim tijelima i komisijama, za koje daje do znanja da su pridonijeli kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, ili barem propustili djelovati na način kojim bi osigurali maksimalno poštivanje tog prava;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor odbrane na Zahtjev Tužilaštva za izuzimanje novog argumenta o navodnim greškama Pretresnog vijeća koji je po prvi put iznijet u Replici žalioca", koji je žalilac podnio 3. decembra 2004., u kojem se on protivi Zahtjevu i tvrdi da je optužba pogrešno razumjela paragraf 49, koji ne izlazi iz dozvoljenog okvira replike, već je samo opširnije objašnjenje argumenta sadržanog u Najavi žalbe i Žalbenom podnesku; odnosno, tvrdnje iznijete u žalbenim osnovama da sporazum od 22. maja nije imao pravni učinak;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku na Odgovor odbrane na Zahtjev Tužilaštva za izuzimanje novog argumenta o navodnim greškama", koju je optužba podnijela 7. decembra 2004. i u kojoj tvrdi da se žalilac poziva na opšte tvrdnje sadržane u Najavi žalbe, koje se odnose na žalbene osnove koje s novim argumentom inače nisu ni u kakvoj vezi, te da je žalilac navode o činjeničnim ili pravnim greškama trebao iznijeti u Najavi žalbe ili relevantnim argumentima u Žalbenom podnesku;

UZIMAJUĆI U OBZIR da član 6 "Uputstva o formalnim uslovima za podnošenje žalbe na presudu", IT/201 predviđa da se replika "ogranič[ava] na argumente kojima odgovara na podnesak respondenta",[2] čime se žalioca želi spriječiti da u replici na podnesak respondenta iznosi nove argumente jer respondent ne bi imao priliku da na te nove argumente odgovori;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je tvrdnja da sporazum od 22. maja nije obavezivao strane iznijeta u Najavi žalbe[4] i Žalbenom podnesku[5];

UZIMAJUĆI U OBZIR, uprkos tome, da argumenti koji se iznose u paragrafu 49 Replike u prilog toj tvrdnji sami po sebi predstavljaju nove argumente;

UZIMAJUĆI, NADALJE, U OBZIR da ti novi argumenti koji se pojavljuju u paragrafu 49 nisu odgovor na Odgovor Tužilaštva;

ZAKLJUČUJUĆI da paragraf 49 izlazi iz okvira dozvoljenog argumenta u replici;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i NALAŽE da se paragraf 49 izuzme iz Replike.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjedavajući sudija

Dana 28. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Formulacija iz "Replike na odgovor odbrane na zahtjev za izuzimanje novog argumenta o navodnim greškama", 7. decembar 2004., par. 8.

[2] Uputstva o formalnim uslovima za podnošenje žalbe na presudu, IT/201, 7. mart 2002.

[3] Vidi Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka u vezi pojašnjenja optužbe uz podnesak respondenta i prigovora na doseg replike žalioca na podnesak respondenta", 24. septembar 2002.

[4] Najava žalbe, par. 24, 31.

[5] Žalbeni podnesak, par. 60, 63.