PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: gđa Florence Ndepele Mwachande Mumba, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


PRIVREMENI NALOG

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Stéphane Piletta-Zanin
gđa Mara Pilipović

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Najavu žalbe Tužilaštva od 18. decembra 2003. i daljnje dokumente u kojima Tužilaštvo kao radni jezik koristi engleski,

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu za produženje roka za dostavljanje najave žalbe od 22. decembra 2003. kojim je odbrana, dopisom od 8. decembra 2003. zatražila produženje roka u kojem je odbrana dužna dostaviti najavu žalbe do 30 dana od dana kada joj se stavi na raspolaganje službena verzija francuskog prijevoda Presude i Mišljenja, tvrdeći da bi, s obzirom da je odbrana za svoj radni jezik odabrala francuski, produženje roka bilo u interesu pravde i ravnopravnosti strana, pošto bi se time omogućilo odbrani da primi Presudu na svom radnom jeziku i da se u potpunosti konsultuje za g. Stanislavom Galićem.

IMAJUĆI U VIDU da, u Najavi žalbe koju je podnijela odbrana Stanislava Galića (dalje u tekstu: odbrana) 4. maja 2004. i drugim dokumentima odbrana kao radni jezik koristi francuski;[1]

IMAJUĆI U VIDU da je žalbeni podnesak odbrane na engleskom jeziku dostavljen 19. jula 2004., nakon čega je 28. jula 2004., takođe na engleskom, uslijedila ispravka tog podneska, te da je taj podnesak kasnije, odnosno 13. augusta 2004., dostavljen na francuskom jeziku sa ispravkama koje su napravljene u engleskoj verziji;

IMAJUĆI U VIDU član 33 Statuta Međunarodnog suda koji predviđa da "radni jezici Međunarodnog suda su engleski i francuski";[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski, te da je praksa ovog Međunarodnog suda da strane u postupku rade na jednom od radnih jezika ili na oba, ali da za svrhe podnošenja dokumenata jedan od radnih jezika mora biti mjerodavan;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sekretar Suda dužan organizirati usmeno i pismeno prevođenje svih dokumenata na jedan ili oba radna jezika ili s tih jezika;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je od suštinske važnosti da se održi profesionalna disciplina kako bi se ubrzao ovaj postupak i da je to u interesu pravde;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 54 i pravilo 107 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM objema stranama u postupku da, opredijelivši se za jedan radni jezik, moraju u ovom žalbenom postupku podnositi dokumente samo na tom jeziku, koji će biti mjerodavan, što znači za žalioca Stanislava Galića francuski, a za Tužilaštvo engleski jezik.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 17. septembra 2004.  
U Haagu, /potpis na originalu/
Nizozemska sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi i dopis od 8. decembra 2003., u kojem branilac Stephane Piletta Zanin navodi francuski kao radni jezik odbrane. Vidi i Odluku po zahtjevu za produženje roka za dostavljanje najave žalbe od 22. decembra 2003.

[2] Vidi i pravilo 3(A) Pravilnika o postupku i dokazima.

[3] Pravilo 3(E) Pravilnika o postupku i dokazima.