PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Rafael Nieto-Navia

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 1. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


NALOG U POGLEDU MATERIJALA KOJI JE
NEDAVNO OBJELODANJEN ODBRANI


Tužilaštvo:

Odbrana:

   

g. Mark Ierace

gđa Mara Pilipović

 

g. Stéphane Piletta-Zanin

Sekcija B PRETRESNOG VIJEĆA I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor u vezi s materijalom koji je optužba dodatno objelodanila na osnovu pravila 68 Pravilnika”, podnesen 1. septembra 2003. (dalje u tekstu: Odgovor);

IMAJUĆI U VIDU da se Odgovor odnosi na objelodanjivanja optužbe odbrani na osnovu pravila 67(D) i 68 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda koja su izvršena u nekoliko navrata u toku augusta 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da se u Odgovoru tvrdi da je nekoliko objelodanjenih dokumenata nečitko, nepotpuno ili na drugi način “neprihvatljivo” (par. 12), te da objelodanjeni CD-ROM koji sadrži snimljeni razgovor nije bilo moguće pogledati zbog greške u snimanju (par. 7);[1]

BUDUĆI DA je na odbrani da gorenavedenu pritužbu, ako to smatra za shodno, riješi direktno s optužbom;

IMAJUĆI U VIDU da se u Odgovoru tvrdi (u paragrafima 16 i 49-57) da su neki dijelovi objelodanjenog materijala - koje odbrana, u trenutku kada je nastao odgovor, još nije pregledala - “oslobađajući”, među koje možda spadaju i vizualne informacije iz razgovora snimljenog na CD-ROM.

OVIM NALAŽE stranama sljedeće:

a) Optužba ima pet (5) dana od dana izdavanja ovog naloga da odgovori na tvrdnje koje je odbrana iznijela u paragrafima 16 i 49-57 Odgovora;

b) Odbrana ima pet (5) dana od dana izdavanja ovog naloga da podnese eventualne daljnje podneske o pitanjima poput vizualnog sadržaja snimljenog razgovora.

Ovo Pretresno vijeće će o podnescima strana u ovoj stvari odlučiti bilo u formi interlokutorne odluke bilo kao dio konačne presude u ovom predmetu, kako bude smatralo primjerenim.

Dana 1. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Alphons Orie,

 

predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća

   

[pečat Međunarodnog suda][1] Odbrana je, međutim, primila transkript razgovora.