PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Rafael Nieto-Navia

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
STANISLAVA GALIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA
U POGLEDU ZAPEČAĆENIH DOKAZNIH PREDMETA

Tužilaštvo: Odbrana:
U ovom predmetu: gđa Mara Pilipović
g. Mark Ierace g. Stéphane Piletta-Zanin

U predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića:
g. Geoffrey Nice

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi “Zahtjev Tužilaštva u pogledu zapečaćenih dokaznih predmeta”, podnesen 8. oktobra 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem optužba traži dozvolu Pretresnog vijeća:

(i) da neke od dokumenata opisanih u Dodatku I Zahtjeva (dalje u tekstu: Dokumenti) na javnoj sjednici ponudi na usvajanje kao dokaze u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića; i

(ii) da se objelodane svjedočenja koja su u predmetu Tužilac protiv Stanislava Galića iznijeta na poluzatvorenim ili zatvorenim sjednicama isključivo zato što je to optužba zatražila zbog statusa koje ti dokumenti imaju na osnovu pravila 70;

IMAJUĆI U VIDU da se odbrana nije usprotivila Zahtjevu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da zaštitne mjere određene u nekom postupku pred Međunarodnim sudom mutatis mutandis ostaju na snazi i u bilo kojem drugom postupku pred Međunarodnim sudom;

UZIMAJUĆI U OBZIR, nadalje, da optužba tvrdi da su je nadležni organi UN-a obavijestili da se, ako je za neki konkretni dokument koji uživa status na osnovu pravila 70 dato odobrenje, njegov sadržaj može iznositi javno, pa se stoga o njegovom sadržaju može razgovarati na otvorenoj sjednici;

NA OSNOVU PRAVILA 73 i 75(F);

OVIM optužbi DAJE odobrenje:

(i) da te dokumente ponudi radi uvrštavanja u spis na javnoj sjednici u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića;

(ii) da dokaze koji su u predmetu Tužilac protiv Stanislava Galića iznijeti na poluzatvorenoj ili zatvorenoj sjednici isključivo zato što je to optužba zatražila zbog statusa koji ti dokumenti imaju na osnovu pravila 70 koristi na javnoj sjednici sve dok se svjedocima garantira status zaštićenih svjedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  Alphons Orie,
  predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća
Dana 11. novembra 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]