PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Rafael Nieto-Navia

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
STANSILAVA GALIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA IZRICANJE PRESUDE


Tužilaštvo:

Odbrana:

g. Mark Ierace

gđa Mara Pilipović

 

g. Stéphane Piletta-Zanin


PRETRESNO VIJEĆE I, Sekcija B, (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

U SKLADU S pravilom 98ter Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM ZAKAZUJE da se izricanje presude u ovom predmetu održi u petak 5. decembra 2003. u 10:00 sati ujutro u sudnici III, uz prisutnost optuženog, njegovog branioca i predstavnika Tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 26. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Alphons Orie,

 

predsjedavajući sudija