PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG KOJIM SE PREDMET PONOVO DODJELJUJE PRETRESNOM VIJEĆU

Tužilaštvo:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuje sudija u predmetu pred pretresnim vijećem" od 23. jula 2004., kojim je ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću III;

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu da se postupak u ovom predmetu ubrza;

OVIM predmet br. IT-01-48-PT, Tužilac protiv Sefera Halilovića PONOVO DODJELJUJEM Pretresnom vijeću I, pri čemu ovaj nalog stupa na snagu odmah.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 17. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]