PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG O PROMJENI RASPOREDA ODRŽAVANJA
STATUSNE KONFERENCIJE


Tužilaštvo:
g. Ekkehard Withopf
g. Marie Tuma

Odbrana:
g. Ahmet Hodžić
g. GuenaŽl Mettraux

JA, O-GON KWON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

NAKON ŠTO SAM nalogom Pretresnog vijeća od 10. decembra 2001. IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu,

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu odbrane za odgodu statusne konferencije” (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je odbrana Sefera Halilovića (dalje u tekstu: optuženi) podnijela 11. septembra 2003., tražeći od Pretresnog vijeća da naloži da se statusna konferencija zakazana za 17. septembar 2003. odgodi za tri sedmice,[1]

IMAJUĆI U VIDU da je pretpretresna konferencija u ovom predmetu održana 15. jula 2003.,

IMAJUĆI U VIDU da rok od 120 dana propisan pravilom 65bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) ističe 19. septembra 2003.,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sekretar Međunarodnog suda nedavno, 10. septembra 2003. imenovao g. GuenaŽla Mettrauxa za kobranioca optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je novoimenovanom kobraniocu potrebno vremena da bi se prije statusne konferencije upoznao sa pretpretresnim pitanjima u ovom predmetu,[3]

NA OSNOVU pravila 54 i 65bis Pravilnika,

OVIME MIJENJAM RASPORED održavanja statusne konferencije za srijedu 1. oktobra 2003. sa početkom u 15:00 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

O-Gon Kwon,

 

pretpretresni sudija

Dana 15. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda][1] Nalog o rasporedu, 1. august 2003., Tužilac protiv Sefera Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT.

[2] Posljednja statusna konferencija je održana 22. maja 2003.

[3] Prema Zahtjevu, sastanak između kobranioca, glavnog branioca i optuženog zakazan je za kraj septembra.