PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG O DATUMU POČETKA SUĐENJA


Tužilaštvo:
g. Ekkehard Withopf
g. Maria Tuma

Odbrana:
g. Ahmet Hodžić
g. Gunal Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je na Pretpretresnoj konferenciji održanoj 15. jula 2003. prema pravilu 73bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) Pretresno vijeće izjavilo da suđenje treba početi u januaru 2004.,[1]

IMAJUĆI U VIDU da je na Statusnoj konferenciji održanoj 1. oktobra 2003. prema pravilu 65bis Pravilnika pretpretresni sudija saslušao obje strane u pogledu mogućeg početka suđenja sredinom novembra 2003.,

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) izjavilo da će biti spremno za početak suđenja do novembra 2003., ali je odbrana izjavila da neće zato što je očekivala da će suđenje početi u januaru 2004. i shodno tome isplanirala rad,[2]

IMAJUĆI U VIDU da je pretpretresni sudija odbrani dozvolio da po tom pitanju podnese dodatne podneske i da je, nakon toga, odbrana 8. oktobra 2003. podnijela "Podnesak odbrane u vezi s datumom početka suđenja",

UZIMAJUĆI U OBZIR sve aspekte ovog predmeta,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽEM da suđenje počne 19. januara 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

O-Gon Kwon,

 

pretpretresni sudija

Dana 17. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   

[pečat Međunarodnog suda][1] Konkretno, Pretresno vijeće je reklo da pripreme za suđenje moraju biti izvršene u roku od šest mjeseci. Vidi Pretpretresna konferencija, Tužilac protiv Sefera Halilovića, Predmet br. IT-01-48-PT, 15. juli 2003., T. 142.

[2] Statusna konferencija, Tužilac protiv Sefera Hailovića, Predmet br. IT-01-48-PT, 1. oktobar 2003., T. 145-146.