PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU ZA POVLAČENJE BRANIOCA


Tužilaštvo:
g. Ekkehard Withopf
gđa. Maria Tuma

Odbrana:
g. Ahmet Hodžić
g. Gunal Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za povlačenje iz predmeta" (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je 6. oktobra 2003. podnio glavni branilac Sefera Halilovića (dalje u tekstu: optuženi) u vezi s povlačenjem glavnog branioca iz predmeta,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na Zahtjev odbrane za povlačenje iz predmeta" (dalje u tekstu: Odgovor) koji je 17. oktobra 2003. godine podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba), kojim se od Pretresnog vijeća traži da uputi sekretara Međunarodnog suda (dalje u tekstu: sekretar) da odbije zahtjev za povlačenje glavnog branioca ili, alternativno, da odbaci Zahtjev,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na 'Odgovor' Tužilaštva u vezi s povlačenjem branioca" koji je 22. oktobra 2003. podnio subranilac optuženog, u kojem tvrdi da optužba nema osnov da odgovara, a čak i da optužba ima takav osnov, Pretresno vijeće nije u poziciji da optužbi odobri traženi pravni lijek jer o pitanjima koja se tiču povlačenja branioca treba da odlučuje sekretar,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je Pretresno vijeće ovlašteno da regulira postupak kako bi osiguralo pravično i ekspeditivno suđenje na osnovu člana 20 Statuta Međunarodnog suda, član 19(A) Uputstva o dodjeli branioca po službenoj dužnosti ovlašćuje sekretara da opozove branioca,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM PROSLJEĐUJEM ovaj PODNESAK sekretaru Suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  pretpretresni sudija
Dana 30. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]