PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:
g. Vladimir Tochilovsky
gđa Maria Tuma

Odbrana:
g. Stefan Kirsch
g. Guénaël Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu za produženje roka" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 6. oktobra 2004. podnijela odbrana Sefera Halilovića zatraživši produženje roka za dostavljanje odgovora na "Zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena optužnice", koji je 29. septembra 2004. podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: Tužilaštvo);

IMAJUĆI U VIDU da, shodno pravilu 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), odgovor na zahtjev treba dostaviti u roku od četrnaest dana od zavođenja zahtjeva,

IMAJUĆI U VIDU da pretresno vijeće može na osnovu pravila 127 Pravilnika produžiti svaki rok propisan Pravilnikom ako mu se za to predoče valjani razlozi,

IMAJUĆI U VIDU da je optužbi i odbrani naloženo da svoje pretpretresne podneske u ovom predmetu dostave najkasnije do 13. oktobra 2004., odnosno do 1. novembra 2004. ili da u navedenim rokovima izjave da se njihovi prethodno podneseni pretpretresni podnesci mogu smatrati konačnim pretpretresnim podnescima,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi uvid u pretpretresni podnesak optužbe pomogao odbrani da na odgovarajući način odgovori na zahtjev kojim se traži produženje roka za izmjenu optužnice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da postoje valjani razlozi da se dopusti produženje roka,

NA OSNOVU pravila 54, 126 bis, i 127 Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i NALAŽE odbrani da svoj odgovor dostavi najkasnije do ponedjeljka, 18. oktobra 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
O-Gon Kwon,
sudija

Dana 11. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Sefera Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT, "Nalog o rasporedu podnošenja konačnih pretpretresnih podnesaka", 29. septembar 2004.