PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA PRIHVATANJE DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS

Tužilaštvo:
gđa Susan Somers
g. Philip Weiner

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 92 bis (A) [Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik)]" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 8. decembra 2003. podnijelo Tužilaštvo, u kojem se traži uvrštavanje u spis pismenih izjava, u cijelosti ili djelimično, šezdeset dva svjedoka, s tim da se četrdeset jedna izjava prihvati bez unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da se u Zahtjevu traži i dozvola da se dva svjedoka sa spiska svjedoka na osnovu pravila 92 bis prebace na spisak svjedoka Tužilaštva koji će svjedočiti viva voce,

IMAJUĆI U VIDU odgovor odbrane na Zahtjev, dostavljen 2. februara 2004. (dalje u tekstu: Prvobitni odgovor odbrane), u kojem se odbrana protivi prihvatanju:

(a) izjava trideset četiri svjedoka, na bilo koji način; i

(b) šest izjava svjedoka, bez unakrsnog ispitivanja; ali se ne protivi uvrštavanju u spis bez unakrsnog ispitivanja preostale dvadeset dvije izjave svjedoka, iako zadržava pravo da podnese zahtjev za njihovo unakrsno ispitivanje tokom suđenja,

IMAJUĆI U VIDU da se odbrana u svom Prvobitnom odgovoru nije izjasnila o zahtjevu Tužilaštva da se dva svjedoka, koji su prvobitno navedeni kao svjedoci na osnovu pravila 92 bis, pozovu radi svjedočenja viva voce,

IMAJUĆI U VIDU "Addendum Qua Odgovora na zahtjev na osnovu pravila 92bis" (dalje u tekstu: Addendum), podnesen 23. augusta 2004., u kojem se odbrana ne protivi zahtjevu Tužilaštva da se pozovu ova dva svjedoka viva voce, sve dok je zajamčeno pravo optuženog na unakrsno ispitivanje,

IMAJUĆI U VIDU da je u Adendumu odbrana najavila promjenu svog stava prema uvrštavanju u spis predloženih izjava svjedoka, tako da sada:

(a) povlači svoje protivljenje uvrštavanju u spis dvadeset devet izjava svjedoka, sve dok je optuženom data "barem" mogućnost da unakrsno ispita te svjedoke;

(b) potpuno povlači svoje protivljenje uvrštavanju u spis jedne izjave svjedoka bez unakrsnog ispitivanja;

(c) izričito pristaje na uvrštavanje u spis sedam izjava svjedoka bez unakrsnog ispitivanja, zadržavajući pravo da zatraži dozvolu za njihovo unakrsno ispitivanje tokom suđenja;

(d) očigledno se ne protivi uvrštavanju u spis četiri izjave svjedoka bez unakrsnog ispitivanja, iako se prethodno apsolutno protivila njihovom prihvatanju;

(e) insistira na unakrsnom ispitivanju trinaest svjedoka, iako je prethodno prihvatila uvrštavanje u spis njihovih izjava bez unakrsnog ispitivanja; i

(f) ostaje pri zahtjevu za unakrsno ispitivanje šest svjedoka koji su navedeni u Prvobitnom odgovoru odbrane,

IMAJUĆI U VIDU repliku Tužilaštva na Dopunu, podnesenu 30. augusta 2004. (dalje u tekstu: Replika Tužilaštva), u kojoj se ne protivi zahtjevu odbrane da se četrdeset tri svjedoka stave na raspolaganje radi unakrsnog ispitivanja, ali i ne prihvata obrazloženje kojim odbrana potkrepljuje svoj zahtjev,

IMAJUĆI U VIDU da se u Replici Tužilaštva ne iznosi nikakav prigovor na unakrsno ispitivanje jednog svjedoka, iako se u Addendumu odbrane navodi da će se optuženi odreći prava da unakrsno ispita tog svjedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 92 bis (A) Pravilnika dopušta vijeću da prihvati, u cijelosti ili djelimično, iskaz svjedoka u obliku pismene izjave umjesto usmenog svjedočenja, ako se njome dokazuje nešto drugo a ne djela i ponašanja optuženog koja mu se stavljaju na teret u optužnici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno vijeće jasno stavilo do znanja da se prilikom donošenja odluka na osnovu pravila 92 bis Pravilnika moraju riješiti tri pitanja: (1) da li je izjava podobna za prihvatanje na osnovu pravila 92 bis; (ii) ako je izjava podobna za prihvatanje, da li postoje ikakvi drugi razlozi zbog kojih Pretresno vijeće, koristeći svoje diskreciono ovlaštenje, ne bi trebalo da je prihvati; i (iii) ako je izjava prihvatljiva, da li je potrebno da se svjedok čiji iskaz ona sadrži pozove radi unakrsnog ispitivanja u skladu s pravilom 92 bis (E) Pravilnika,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da iako je jasno da su pretpretresni sudija i Vijeće koje postupa u pretpretresnom postupku dužni da predmet pripreme za pravično i ekspeditivno suđenje,[2] Pretresno vijeće stoji na stanovištu da je na Pretresnom vijeću koje će voditi pretres u ovom predmetu da donese odluku po Zahtjevu, budući da se on odnosi na kritičko ispitivanje sadržaja iskaza i načina na koji će on biti izveden na suđenju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kada je izjava podobna za prihvatanje na osnovu pravila 92 bis Pravilnika, Pretresno vijeće i dalje mora iskoristiti svoje diskreciono ovlaštenje da je izuzme, odnosno utvrditi da li je uz prihvatanje dokaza u pismenom obliku potrebno da se svjedok pozove radi unakrsnog ispitivanja, pri čemu oba ta pitanja na najbolji način može riješiti Vijeće koje sudi u predmetu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 65 ter (K) Pravilnika predviđa, u relevantnom dijelu, sljedeće: "[p]odnesak podnesen prije suđenja mora se riješiti prije suđenja, osim ukoliko [pretpretresni] sudija, s valjanim razlogom, naloži da se on rješava tek na glavnom pretresu", te da Pretresno vijeće stoji na stanovištu da postoje valjani razlozi da se ovo pitanje ostavi za rješavanje na glavnom pretresu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u stavu (C)(7) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva (dalje u tekstu: Uputstvo)[3] predviđeno da strana u postupku koja traži dozvolu da prekorači dopušteni broj stranica "mora da pruži obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska";

KONSTATUJUĆI da su, u okolnostima ovog predmeta, ispunjeni uslovi iz stava (C)(7) Uputstva i da su tražene izmjene u ovom slučaju opravdane;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 127(A)(ii) dopušta Pretresnom vijeću da prizna kao valjanu svaku radnju preduzetu nakon isteka roka kada se za to iznesu valjani razlozi,

NA OSNOVU pravila 54, 65 ter i 127(A)(ii) Pravilnika i stava (C)(7) Uputstva,

OVIM NALAŽE KAKO SLIJEDI

1. Odbrani se odobrava da prekorači ograničenje broja stranica propisano Uputstvom o dužini podnesaka i zahtjeva;

2. Odbrani se odobrava da dostavi Addendum nakon isteka roka za dostavljanje odgovora na Zahtjev Tužilaštva;

3. Zahtjev Tužilaštva se ostavlja na rješavanje Vijeću koje bude sudilo u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsjedavajući

Dana 22. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Galića, predmet br. IT-98-29-AR73.2, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis (C)", 7. juni 2002., par. 10, 13, 17.

[2] Vidi pravilo 65 ter (B) i 65 ter (M) Pravilnika.

[3] IT/184/Rev. 1, 5. mart 2002.