PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG PO ODGOVORU ODBRANE U VEZI S IZMIJENJENIM PRETPRETRESNIM PODNESKOM TUŽILAŠTVA

Tužilaštvo:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po "Odgovoru u vezi s izmijenjenim pretpretresnim podneskom tužilaštva", koji je 27. oktobra 2004. podnijela odbrana (dalje u tekstu: Odgovor), u kom odbrana:

(a) traži dozvolu da odgovori na "Zahtjev tužilaštva za izmjenu pretpretresnog podneska"; [1]

(b) traži da Vijeće naloži tužilaštvu da fusnote u svom podnesku uredi na razumljiv način ; [2]

(c) tvrdi da Vijeće treba strogo paziti na "predložene izmjene" [3] i konkretno traži da Vijeće odbaci više dijelova pretpretresnog podneska tužilaštva; [4]

(d) napominje da je "u svom [konačnom pretpretresnom] podnesku pokušala da odgovori na preformulisanu tezu tužilaštva", ali da "odbrana, nažalost, nije u mogućnosti da ponovno podnosi svoj pretpretresni podnesak bez obzira na to što Pravilnik dopušta takvu mogućnost"; [5]

(e) tvrdi da tužilaštvo nije usaglasilo svoj podnesak s dokaznim materijalom kojim stvarno raspolaže; [6] i

(f) traži da se tužilaštvu naloži da dostavi ažurirane spiskove svjedoka i dokaznih predmeta, te ažurirane sažetke činjenica o kojima će svaki svjedok svjedočiti, [7]

IMAJUĆI U VIDU "Repliku tužilaštva na odgovor odbrane u vezi s izmijenjenim pretpretresnim podneskom tužilaštva", koji je 3. novembra 2004. podnijelo tužilaštvo, kojim se traži dozvola za ulaganje replike na Odgovor, odnosno, da Vijeće odbije zahtjeve odbrane, te navodi da će tužilaštvo, "kada za to dođe vrijeme" zatražiti dozvolu Pretresnog vijeća za dopunu svojih spiskova dokaznih predmeta i svjedoka,

PODSJEĆAJUĆI da je pretpretresni sudija u ovom postupku 29. septembra 2004., na osnovu pravila 65 ter (E)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) naložio tužilaštvo i odbrani da svoje pretpretresne podneske u ovom predmetu dostave najkasnije do 13. oktobra 2004., odnosno, do 1. novembra 2004., ili da u tim rokovima izjave da li njihovi ranije podneseni pretpretresni podnesci ostaju na snazi kao konačni pretpretresni podnesci, [8]

PODSJEĆAJUĆI NADALJE da je Pretresno vijeće 21. oktobra 2004. izdalo nalog, kojim to Vijeće:

(a) primjećuje da je izmijenjeni pretpretresni podnesak tužilaštva podnesen 13. oktobra 2004. u skladu s nalogom Pretresnog vijeća;

(b) zaključuje da tužilaštvo, stoga, nije dužna da traži dozvolu za podnošenje svog izmijenjenog pretpretresnog podneska do roka koji je utvrdilo Pretresno vijeće;

(c) konstatuje da je izmijenjeni pretpretresni podnesak koji je dostavilo tužilaštvo inače u skladu s obavezama koje ima na osnovu Pravilnika; i

(d) nalaže odbrani da najkasnije do 1. novembra 2004. dostavi odgovor na tužiočev izmijenjeni pretpretresni podnesak ili da navede da li će ranije podneseni pretpretresni podnesak ostati na snazi kao konačni pretpretresni podnesak odbrane, [9]

IMAJUĆI U VIDU da je Vijeće tako izričito potvrdilo da pravilo 65 ter daje odbrani mogućnost da podnese konačni pretpretresni podnesak,

IMAJUĆI U VIDU da je odbrana 27. oktobra 2004. obavijestila Vijeće da njezin prvobitni pretpretresni podnesak od 22. marta 2003. ostaje na snazi kao konačni pretpretresni podnesak odbrane,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće ne rješava po zahtjevu tužilaštva da se odobri izmjena pretpretresnog podneska, te da, stoga, nema tekućih podnesaka na koje bi odbrana mogla odgovoriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi, iako bi se podnesak odbrane mogao sam po sebi smatrati podneskom kojim se pokreće postupak iznošenja prigovora na pretpretresni podnesak tužilaštva, bilo primjerenije da je odbrana podnijela svoj konačan pretpretresni podnesak u skladu s odredbama pravila 65 ter,

IMAJUĆI U VIDU da je glavni pretres odgovarajući forum za vođenje spora između strana u postupku u vezi s pitanjem da li ima dovoljno dokaza, umjesto da se o tome raspravlja u pretpretresnoj fazi postupka,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM ODBIJA dati dozvolu odbrani da dostavi odgovor; te ODBIJA dati dozvolu tužilaštvu da replicira na odgovor.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsjedavajući

Dana 3. decembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Odgovor, par. 6.

[2] Id, par. 8, 44-45.

[3] Id, par. 10.

[4] Vidi generalno id, par. 16-37, 43.

[5] Id, par. 15.

[6] Id, par. 38-40.

[7] Id, par. 41-42, 46.

[8] Tužilac protiv Sefera Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT, "Nalog o rasporedu dostavljanja konačnih verzija pretpretresnih podnesaka", 29. septembar 2004. (dalje u tekstu: Nalog o rasporedu); vidi i Halilović, "Nalog po zahtjevu odbrane za produženje roka", 11. oktobar 2004., u kom se navode rokovi za podnošenje podnesaka utvrđeni Nalogom o rasporedu.

[9] Predmet Halilović, "Nalog po zahtjevu odbrane u vezi s propustom tužilaštva da zatraži dozvolu od Pretresnog vijeća", 21. oktobar 2004.