PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. januar 2005.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA IZMJENU SUDSKOG NALOGA

Tužilaštvo:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Gunal Mettraux

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu za izmjenu sudskog naloga" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 12. januara 2005. podnijela odbrana Sefera Halilovića, kojim se od Pretresnog vijeća traži da izmijeni Nalog od 8. decembra 2005. (dalje u tekstu: Nalog)[1] tako da se optuženom omogući da se vrati u Haag 21. januara 2005 ili, najranije, 20. januara 2005., kako bi muslimanski praznik Bajram dočekao u krugu porodice u Sarajevu,[2]

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo na statusnoj konferenciji održanoj 11. januara 2005. izjavilo da ne namjerava dostavljati odgovor na Zahtjev,[3]

IMAJUĆI U VIDU da je zamjenik sekretara Međunarodnog suda naveo da "povratak optuženog na dan koji je na Međunarodnom sudu neradni ne bi predstavljao najdjelotvornije rješenje s obzirom na više formalnosti koje treba obaviti", te da bi, "u slučaju da Pretresno vijeće odobri Zahtjev, bilo poželjno da se kao datum povratka odredi 20. januar 2005., a ne petak, 21. januar 2005.",[4]

IMAJUĆI U VIDU da je u Nalogu određeno da datum početka suđenja bude ponedjeljak, 24. januar 2005., pri čemu je konstatovano sljedeće: "do daljnjeg naloga, optuženi se treba vratiti u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija najkasnije do ponedjeljka, 17. januara 2005",[5]

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 54 Pravilnika o postupku i dokazima predviđa, između ostalog, da Pretresno vijeće može izdavati naloge koji su potrebni za pripremu i vođenje suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, kako bi se organizovao povratak optuženog u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija, potrebna koordinacija između, inter alia, Sekretarijata Međunarodnog suda, Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija i države domaćina,

UZIMAJUĆI U OBZIR da datum povratka za koji je optuženi izjavio da bi mu najviše odgovarao, petak 21. januar 2005, pada na dan koji je službeni praznik Međunarodnog suda, a da je kao datum početka suđenja određen ponedjeljak, 24. januar 2005.,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM DJELIMIČNO ODOBRAVA ZAHTJEV i NALAŽE optuženom da se u Pritvorsku jedinicuUjedinjenih nacija vrati najkasnije u četvrtak, 20. januara 2005.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsjedavajući

Dana 14. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Sefera Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT, "Nalog po zahtjevu odbrane da se odredi datum početka suđenja", 8. decembar 2004.

[2] Zahtjev, par. 2-3.

[3] Tužilac protiv Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT, Transkript, 11. januar 2005., str. 232.

[4] Tužilac protiv Halilovića, predmet br. IT-01-48-PT, "Pismeno obraćanje zamjenika sekretara na osnovu pravila 33(B)", 14. januar 2005., par. 3-4.

[5] Nalog, str. 3.