PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA PRETPRETSNU KONFERENCIJU

Tužilaštvo:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Gunal Mettraux

JA. LIU DAQUN, predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća I Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika od 17. januara 2005. koji je stupio na snagu istovremeno i kojim se predmet Tužilac protiv Sefera HALILOVIĆA (IT-01-48-PT) dodjeljuje Pretresnom vijeću I;

NA OSNOVU pravila 73bis (A) Pravilnika,

OVIM NALAŽEM da se pretpretresna konferencija u prisustvu optuženog i njegovog branioca održi u ponedjeljak, 24. januara 2005., s početkom u 14:15 sati u sudnici III.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

/potpis na originalu/
sudija Liu Daqun, pretpretresni sudija

Dana 18. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]