PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 24. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG U VEZI SA ZAHTJEVOM TUŽILAŠTVA DA SE ODBRANI OMOGUĆI PRISTUP MATERIJALU KOJI JE DOSTAVIO SUDIJA KOJI JE PREGLEDAO OPTUŽNICU

Tužilaštvo:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Hitni zahtjev za neodložno objelodanjivanje" koji je odbrana 16. decembra 2004. podnijela Pretresnom vijeću, te "Odgovor Tužilaštva na 'Hitni zahtjev za neodložno objelodanjivanje'", koji je 22. decembra 2004. dostavljen Pretresnom vijeću;

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev Tužilaštva da se odbrani omogući pristup materijalu koji je dostavio sudija koji je pregledao optužnicu", koji je 22. decembra 2004. podnijelo Tužilaštvo, u kom traži da ja, kao predsjednik Međunarodnog suda, skinem oznaku "ex parte" s nekih dokumenata navedenih u "Hitnom zahtjevu za neodložno objelodanjivanje" koji je podnijela odbrana;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, na osnovu pravila 75(G)(i) Pravilnika o postupku i dokazima, strana u postupku "koja traži da se zaštitne mjere ponište, izmijene ili pojačaju ... mora se obratiti ... vijeću koje rješava u postupku, bez obzira na njegov sastav" u datom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno vijeće I rješava u ovom predmetu na osnovu "Naloga kojim se predmet ponovno dodjeljuje pretresnom vijeću" od 17. januara 2004.;

OVIM ODBACUJEM "Zahtjev Tužilaštva da se odbrani omogući pristup materijalu koji je dostavio sudija koji je pregledao optužnicu" i NALAŽEM Tužilaštvu da svoj zahtjev uputi Pretresnom vijeću koje sada rješava u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 24. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]