PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJU SUDIJE U PREDMETU PRED
PRETRESNIM VIJEĆEM

Optužba:
g. Philip Weiner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog kojim se predmet dodjeljuje Pretresnom vijeću, izdat 17. januara 2005., kojim je ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću I;

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu da se ubrza postupak u ovom predmetu;

OVIM NALAŽEM, koji nalog stupa na snagu odmah, da Pretresno vijeće u predmetu br. IT-01-48-PT, Tužilac protiv Sefera Halilovića, postupa u sljedećem sastavu:

sudija Liu Daqun

sudija Amin El Mahdi

sudija György Szénási

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 25. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]