PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SEFERA HALILOVIĆA


NALOG O RASPOREDU DOSTAVLJANJA
KONAČNIH VERZIJA PRETPRETRESNIH PODNESAKA

Tužilaštvo:
g. Vladimir Tochilovsky
g. Marie Tuma

Odbrana:
g. Peter Morrissey
g. Guénaël Mettraux

JA, O-GON KWON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu nalogom Pretresnog vijeća III od 10. decembra 2001.,

IMAJUĆI U VIDU izjavu Tužilaštva (dalje u tekstu: tužilac) na statusnoj konferenciji održanoj 9. septembra 2004. da, s obzirom na dužinu vremena koje je prošlo od 17. juna 2002. kada je dostavljen pretpretresni podnesak, tužilac razmatra mogućnost da od Pretresnog vijeća zatraži dozvolu za dostavljanje revidiranog pretpretresnog podneska,

BUDUĆI DA se očekuje da će ovaj predmet biti spreman za suđenje prije kraja ove godine te da bi bilo u interesu pravičnog i ekspeditivnog suđenja da se revidirani pretpretresni podnesci, ako ih bude, podnesu što je prije moguće,

Proprio motu

U SKLADU s pravilom 65 bis (E) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽEM stranama da konačne verzije pretpretresnih podnesaka dostave u skladu sa sljedećim rasporedom:

(1) tužilac će konačnu verziju svog pretpretresnog podneska dostaviti najkasnije do srijede 13. oktobra 2004. ili će Pretresno vijeće do tog datuma obavijestiti da pretpretresni podnesak u onom obliku u kojem je dostavljen 17. juna 2002. predstavlja konačnu verziju pretpretresnog podneska tužioca u ovom predmetu; i

(2) odbrana će konačnu verziju svog pretpretresnog podneska dostaviti najkasnije do ponedjeljka 1. novembra 2004. ili će Pretresno vijeće do tog datuma obavijestiti da pretpretresni podnesak u onom obliku u kojem je dostavljen 26. marta 2003.[1] predstavlja konačnu verziju pretpretresnog podneska odbrane u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  pretpretresni sudija
   
Dana 29. septembra 2004.  
U Hagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tekst na francuskom jeziku, engleska verzija je dostavljena 11. aprila 2003.