PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu: sudija O-Gon Kwon, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

 

TUŽILAC

protiv

SEFERA HALILOVIĆA


NALOG

 

Tužilaštvo:

g. Ekkehard Withopf
g. Carl Koenig
g. David Hackney
g. José Dória

Odbrana:

g. Faruk Balijagić

JA, O-GON KWON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN nalogom Pretresnog vijeća III od 10. decembra 2001. za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu;

Proprio motu,

IMAJUĆI U VIDU da je g. Balijagić, branilac Sefera Halilovića (dalje u tekstu: optuženi) na konferenciji održanoj 21. marta 2002. u skladu sa pravilom 65 ter najavio svoju namjeru da se povuče iz predmeta;

IMAJUĆI U VIDU da je 5. aprila 2002. gđa Dijana Kreho imenovana za pravnog saradnika odbrane;

IMAJUĆI U VIDU da je g. Balijagić na statusnoj koferenciji najavio da će se vjerovatno povući iz predmeta ovisno o željama optuženog;

UZIMAJUĆI U OBZIR da povlačenje branioca može štetno utjecati na pripreme za suđenje, te da možda nije u najboljem interesu optuženog;

U SKLADU SA pravilima 54 i 65 ter (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

NALAŽEM g. Balijagiću da u roku od 14 dana od dana izdavanja ovog naloga podnese pismeni podnesak o sljedećim pitanjima:

1. Da li g. Balijagić ima namjeru da se povuče iz predmeta, i, ako ima, kada se to može očekivati?

2. Ako se g. Balijagić namjerava povući, hoće li gđa Dijana Kreho preuzeti dužnost glavnog branioca?

3. Da li optuženi želi da ga g. Balijagić nastavi zastupati do početka i u toku suđenja?

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
sudija O-Gon Kwon,
pretpretresni sudija

Dana 15. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]