PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući sudija
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
MARIJA ČERKEZA


ODLUKA PO "HITNOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA OBUSTAVU IZVRŠENJA NALOGA ŽALBENOG VIJEĆA DA SE MARIO ČERKEZ PUSTI NA SLOBODU"

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
gđa Helen Brady

Odbrana Marija Čerkeza:
g. Božidar Kovačić i g. Goran Mikuličić

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za puštanje na slobodu Marija Čerkeza", koji je 2. decembra 2004. izdalo Žalbeno vijeće;

RJEŠAVAJUĆI po "Hitnom zahtjevu Tužilaštva za obustavu izvršenja naloga Žalbenog vijeća da se Mario Čerkez pusti na slobodu" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 2. decembra 2004. podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: tužilaštvo), u kom tužilaštvo "traži od Žalbenog vijeća da obustavi izvršenje naloga za puštanje na slobodu do donošenja pravosnažne Presude";[1]

IMAJUĆI U VIDU "Hitni odgovor Marija Čerkeza na hitni zahtjev tužilaštva za obustavu izvršenja naloga Žalbenog vijeća da se Mario Čerkez pusti na slobodu", koji je 3. decembra 2004. dostavila odbrana Marija Čerkeza;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku tužilaštva na odgovor Marija Čerkeza na zahtjev za obustavu izvršenja naloga Žalbenog vijeća", koju je 3. decembra 2004. dostavilo tužilaštvo,

UZIMAJUĆI U OBZIR da ni Statut ni Pravilnik o postupku i dokazima ne predviđaju mogućnost podnošenja zahtjeva za preispitivanje pravosnažnog naloga za puštanje na slobodu;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODBACUJE Zahtjev tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Wolfgang Schomburg,
predsjedavajući

Dana 6. decembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev, par. 15.