PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Darija KORDIĆA i Marija ČERKEZA


ODLUKA PO MOLBI DARIJA KORDIĆA
ZA PRISTUP EX PARTE PODNESCIMA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana optuženih:
g. Mitko Naumovski, g. Turner T Smith mlađi i g. Stephen M Sayers za Darija Kordića
g. Božidar Kovačić i g. Goran Mikuličić za Marija Čerkeza

 1. Dario Kordić (u daljnjem tekstu: Kordić) traži pristup ex parte aneksu koji je podnio njegov sužalilac, Mario Čerkez (u daljnjem tekstu: Čerkez) u prilogu svom zahtjevu da se prihvate dodatni dokazi u žalbenom postupku, sukladno pravilu 115 Pravilnika o postupku i dokazima.[1] Kordić nadalje traži pristup odgovarajućim ex parte aneksima koji su bili priloženi Odgovoru Tužilaštva na Čerkezov zahtjev po pravilu 115.[2]

 2. Kordić potkrepljuje svoj zahtjev tako što kaže da ni Čerkez ni Tužilaštvo, iako su trebali to uraditi, nisu objasnili zbog čega su aneksi podneseni ex parte, te tvrdi da mu je upravo zbog toga sto objašnjenja nisu data, uskraćena mogućnost da ih osporava[3]. Kordić od Žalbenog vijeća traži da Čerkezu naloži da mu objelodani svoj ex parte aneks, te da mu dozvoli da o tome po potrebi iznese argumente,[4] kao i da naloži Tužilaštvu da mu objelodani one dijelove svog ex parte aneksa koji se odnose na njega, dijelove gdje se navode argumenti koje su tokom žalbe iznijeli Kordić i Tužilaštvo, te one materijale koje bi mu trebalo objelodaniti sukladno pravilu 68.[5]

 3. Tužilaštvo je podnijelo Odgovor na Kordićev zahtjev u kojem kaže da je ex parte aneks podnesen kao odgovor na Čerkezov ex parte aneks, podnesen u prilogu njegovog podneska sukladno pravilu 115, te da je ovo jasno naznačeno u Odgovoru koji je podnijelo.[6] Tužilaštvo tvrdi da, sve dok Žalbeno vijeće ne utvrdi da Kordić ima pravo pristupa Čerkezovom ex parte aneksu, Tužilaštvo ne može jednostrano odlučiti da materijale objelodani Kordiću pozivajući se na njihov sadržaj u inter partes podnesku Tužilaštva. [7] Ono tvrdi da ukoliko Žalbeno vijeće smatra da Kordić treba imati pristup Čerkezovom ex parte aneksu, ono se ne protivi da se Kordiću pod istim uslovima omogući pristup sličnim ex parte aneksima.[8] Ono pak tvrdi da Kordić nije formalno zatražio pristup Čerkezovom ex parte aneksu, već se samo u svom zahtjevu za pristup Čerkezovom zahtjevu sukladno pravilu 115 požalio na takav način podnošenja.[9] U svom odgovoru Tužilaštvu, Kordić ponavlja svoj zahtjev za pristup i istovremeno podnosi službeni zahtjev za pristup Čerkezovom ex parte aneksu.[10]

 4. Ex parte materijali kojima Kordić traži pristup zaštićeni su povjerljivim zaštitnim mjerama o kojima je odlučilo Žalbeno vijeće u predmetu Blaškić[11] koje trenutno rješava po tom pitanju. Žalbeno vijeće ukazuje na relevantne dijelove pravila 75(G) Pravilnika o postupku i dokazima:

  (G) Strana u drugom postupku koja želi da se zaštitne mjere određene u prvom postupku ponište, izmijene ili pojačaju mora se obratiti:

  (i) vijeću koje rješava u prvom postupku, bez obzira na njegov sastav; ili

  (ii) ako u prvom postupku više ne rješava nijedno vijeće, onda vijeću koje rješava u drugom postupku.

 5. Žalbeno vijeće se u ovom slučaju ne smatra nadležnim da odluči po tom pitanju. Kordić, ako to želi, može podnijeti zahtjev Žalbenom vijeću u predmetu Blaškić.

 6. Zahtjev i Izmijenjen zahtjev se, prema tome, odbacuju.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 17. decembra 2003.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Wolfgang Schomburg,
predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev Marija Čerkeza da se prihvate dodatni dokazi u žalbenom postupku, sukladno pravilu 115, 7. aprila 2003; Podnesci Darija Kordića u odnosu na podnesak sužalioca, Marija Čerkeza za prihvatanje “dodatnih dokaza”, sukladno pravilu 115, 22. aprila 2003. (u daljnjem tekstu: Molba); Kordićev izmijenjen odgovor na Čerkezov zahtjev da se prihvate “dodatni dokazi”, sukladno pravilu 115, 22. aprila 2003. (u daljnjem tekstu: Izmijenjen zahtjev)

[2] Kordićev zahtjev za pristup ex parte podnescima Tužilaštva u odnosu na Čerkezove zahtjeve po pravilu 115, 21. maj 2003. (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

[3] Izmijenjen zahtjev, paragrafi 9-13.

[4] Izmijenjen zahtjev, paragraph 11.

[5] Zahtjev, str.3.

[6] Odgovor Tužilaštva na Kordićev zahtjev za pristup ex parte podnescima Tužilaštva u odnosu na Čerkezov zahtjev po pravilu 115, 29. maj 2003, (u daljnjem tekstu: Odgovor), paragraf 9.

[7] Odgovor, paragraf 6.

[8] Odgovor, paragraf 7.

[9] Odgovor, paragraf 3.

[10] Odgovor Kordića kojim potkrepljuje svoj Zahtjev za pristup ex parte podnescima Tužilaštva, 30. maj 2003 (Odgovor); Kordićev zahtjev za pristup ex parte podnescima u vezi sa Čerkezovim zahtjevom u skladu s pravilom 115, 30. maj 2003 (Drugi zahtjev).

[11] Odluka od 27. maja 2003.