PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Sudija:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
DARIJA KORDIĆA


ODLUKA PO OBAVIJESTI ŽALIOCA I DOPUNSKOJ OBAVIJESTI O NEPRIDRŽAVANJU OD STRANE OPTUŽBE OBAVEZA OBJELODANJIVANJA NA OSNOVU PRAVILA 68 PRAVILNIKA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Mitko Naumovski
g. Turner T. Smith mlađi
g. Stephen M. Sayers

A. Uvod

 1. Žalilac Dario Kordić (dalje u tekstu: Kordić, odnosno žalilac) podnio je Najavu o ulaganju žalbe na Presudu Pretresnog vijeća od 12. marta 2001.[1] Dana 3. aprila 2001., Kordić je podnio zahtjev da se suspenduje raspored za podnošenje žalbenog podneska ili na drugi način produži rok za njegovo podnošenje[2] zbog navodnog propuštanja optužbe da žaliocu objelodani sve ekskulpatorne dokaze na osnovu pravila 68 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik). Nakon "Odluke po prijedlozima za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska" od 11. maja 2001. (dalje u tekstu: Odluka od 11. maja) i "Odluke po drugim prijedlozima za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska" od 2. jula 2001. (dalje u tekstu: Odluka od 2. jula), Kordić je 9. augusta 2001. dostavio žalbeni podnesak.[3]

 2. Dana 5. marta 2003., optužba je dostavila obavijest da je okončala pregled i objelodanjivanje na osnovu pravila 68, kao i spisak materijala objelodanjenih Kordiću i Čerkezu.[4] Dana 7. marta 2003., optužba je dostavila daljnju obavijest u vezi s pregledom i objelodanjivanjem na osnovu pravila 68, navodeći da je dodatni materijal, koji nije bio obuhvaćen prethodnom obaviješću, objelodanjen žaliocu.[5]

 3. Dana 10. marta 2003., žalilac je dostavio obavijest o neispunjenju obaveza optužbe na osnovu pravila 68 Pravilnika (dalje u tekstu: Obavijest žalioca).[6] Žalilac primjećuje, inter alia, da, premda je optužba izjavila Žalbenom vijeću da je ispunila svoje obaveze objelodanjivanja na osnovu pravila 68, ona nije objelodanila (i) ekskulpatorno svjedočenje Blaškića dato na otvorenim i zatvorenim sjednicama uprkos izričitom nalogu da to učini,[7] i (ii) povjerljive podneske strana u žalbenom postupku u predmetu Blaškić uprkos činjenici da taj materijal predstavlja ekskulpatorni materijal koji također treba biti objelodanjen.[8]

 4. B. Kordićevi argumenti u vezi s nepridržavanjem pravila 68 Pravilnika

 5. U Obavijesti žalioca, žalilac traži od Žalbenog vijeća dopuštenje da iznese dodatne argumente u žalbenom podnesku kako bi se razmotrili "značaj i posljedice neobjelodanjivanja od strane optužbe nekih bitnih ekskulpatornih materijala".[9] Žalilac tvrdi, inter alia, da Blaškićevo svjedočenje sa zatvorene sjednice nije objelodanjeno Kordiću, iako je ono bilo dostupno četiri mjeseca prije roka datog Kordiću za podnošenje žalbenog podneska.[10] Žalilac tvrdi da bi mu trebalo omogućiti da u žalbenom podnesku iznese dodatne argumente u skladu sa sugestijama žalbenog sudije datim u Odluci od 11. maja i Odluci od 2. jula.

 6. Kordić također tvrdi da optužbi treba izreći odgovarajuće sankcije zbog navodnih teških povreda obaveze objelodanjivanja.[11]

 7. Žalilac je dopunio svoju Obavijest od 14. marta 2003. (dalje u tekstu: Dopunska obavijest).[12] U Dopunskoj obavijesti, žalilac obavještava Žalbeno vijeće o navodnim novim povredama od strane optužbe obaveze objelodanjivanja na osnovu pravila 68 Pravilnika. Žalilac tvrdi da dotični materijal nije objelodanjen tokom suđenja kada je mogao biti koristan, te da je takva praksa u suprotnosti s odredbom pravila 68 pravilnika da to treba obaviti "što je ranije moguće".[13]

 8. Optužba je dostavila odgovor na Obavijest žalioca od 20. marta 2003. (dalje u tekstu: Odgovor optužbe).[14] Razmatrajući neobjelodanjeni materijal, optužba pravi razliku između podnesaka strana u žalbenom postupku u predmetu Blaškić i svjedočenja Blaškića na otvorenim i zatvorenim sjednicama.

 9. Optužba tvrdi da se pravilo 68 Pravilnika ne odnosi na podneske strana u postupku pred Međunarodnim sudom, pošto takvi podnesci ne mogu predstavljati ekskulpatorni materijal u smislu pravila 68 s obzirom na to da se u njima iznose argumenti odbrane. Optužba tvrdi da ono što ona treba da ocjenjuje u vezi s ekskulpatornim materijalom jesu činjenice na kojima se zasnivaju ti argumenti, a ne sami argumenti.[15]

 10. Optužba tvrdi, inter alia, da je žaliocu odobren pristup Blaškićevom povjerljivom žalbenom podnesku nalogom Žalbenog vijeća,[16] tako da mu je već dostupan veliki dio materijala za koji se u Obavijesti žalioca tvrdi da nije objelodanjen.

 11. Kada je riječ o Blaškićevom svjedočenju na otvorenoj sjednici, optužba tvrdi da, iako, uopšte uzevši, obaveza koju ona ima na osnovu pravila 68 Pravilnika obuhvata svjedočenja svjedokâ sa otvorenih sjednica u drugim predmetima, žalilac nije pokazao da mu je navodnom povredom pravila 98 u vezi sa svjedočenjem na otvorenoj sjednici u predmetu Blaškić nanesena bilo kakva šteta.[17] Optužba tvrdi da je svjedočenje sa otvorene sjednice u predmetu Blaškić bilo dostupno žaliocu prilikom izvođenja dokaza odbrane, te da je on, ako nije bio u mogućnosti da ih tada iskoristi, trebao to navesti u žalbenom podnesku.[18]

 12. Kada je riječ o svjedočenju Blaškića na zatvorenoj sjednici, optužba tvrdi, inter alia, da nije prekršila obaveze koje ima na osnovu pravila 68 Pravilnika te da, pored toga, žalilac nije pokazao da mu je nanesena bilo kakva šteta zbog činjenice da mu to svjedočenje nije bilo dostupno.[19] Međutim, optužba prihvata da su žalilac - i Čerkez - trebali da imaju neograničen pristup materijalu, izuzev u slučaju eventualnih bojazni Blaškića u vezi sa zaštitnim mjerama.[20] Optužba tvrdi da navod žalioca da optužba nije postupila u dobroj vjeri navodi na pogrešan zaključak budući da se nijedan nalog nije izričito odnosio na objelodanjivanje Blaškićevog svjedočenja na zatvorenoj sjednici, suprotno onome što tvrdi žalilac.[21]

 13. Optužba dalje tvrdi, inter alia, da bi odgovarajuće pravno sredstvo bilo da se dopusti žaliocu da obnovi zahtjev dodavanjem argumenata u svoj žalbeni podnesak zasnovanih samo na pominjanju Blaškićevog svjedočenja na zatvorenoj sjednici.[22]

 14. U "Odgovoru na Kordićevu Dopunsku obavijest o povredi pravila 68 od strane optužbe", koji je kao povjerljiv zaveden 24. marta 2003. (dalje u tekstu: Odgovor na Dopunsku obavijest), optužba tvrdi da Dopunsku obavijest treba odbaciti, pošto su "neki materijali već stavljeni na raspolaganje [Kordiću] na suđenju, a ostali materijali nisu ekskulpatorni i ne ukazuju na kršenje obaveza optužbe na osnovu pravila 68".[23]

 15. Žalilac je 25. marta 2003. dostavio Repliku (dalje u tekstu: Replika žalioca).[24] Žalilac tvrdi, inter alia, da mu je optužba neobjelodanjivanjem nanijela štetu.[25] Žalilac tvrdi da optuženi ima pravo da prije suđenja ili tokom suđenja bude obaviješten o postojanju bilo kakvog ekskulpatornog materijala u vezi s optužbama koje se protiv njega iznose, pri čemu je to pravo sastavni dio jamstva da će biti obaviješten o prirodi i uzrocima tih optužbi i od temeljnog je značaja za garancije pravičnog suđenja.[26] Pored toga, žalilac primjećuje da postoji vremenski aspekt obaveze objelodanjivanja na osnovu pravila 68 Pravilnika, pošto optuženi mora da se pouzda u to da će optužba ispuniti obavezu da sve eventualne ekskulpatorne materijale dostavi "što je ranije moguće".[27]

 16. Žalilac tvrdi da svjedočenja Blaškića, kako na otvorenim tako i na zatvorenim sjednicama, sadrže ekskulpatorne materijale u vezi s Kordićevim vojnim ovlastima.[28] Kada je riječ o svjedočenju Blaškića, žalilac tvrdi, inter alia, da čak i ako je informacija o Kordićevim vojnim ovlastima data u svjedočenju na otvorenoj sjednici, nije bilo mogućnosti da se ta informacija iskoristi.[29] Žalilac dalje tvrdi da dijelovi tog svjedočenja suštinski imaju uticaja na pitanje kredibiliteta svjedoka optužbe.[30]

 17. C. Diskusija

 18. Pravilo 68 Pravilnika predviđa sljedeće:

  Tužilac će, što je ranije moguće, upoznati odbranu sa postojanjem materijala poznatih tužiocu koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili mogu da utiču na pouzdanost dokaza optužbe.

 19. Pravilo 68 Pravilnika ima značajnu funkciju budući da nalaže tužiocu da objelodani ekskulpatorne materijale "jer ima bolji" - a ponekad i isključivi - "pristup [tom] materijalu ".[31] Obaveza optužbe na osnovu pravila 68 Pravilnika da objelodani ekskulpatorni materijal nastavlja se i u fazi nakon glavnog pretresa, te u postupku pred Žalbenim vijećem.[32]

 20. Žalilac u Obavijest nastoji uvesti dodatne argumente za žalbeni podnesak kako bi istakao značaj i posljedice neobjelodanjivanja ekskulpatornog materijala. Razlog zbog kojeg žalilac pokreće ovo pitanje jeste navodno propuštanje optužbe da u potpunosti ispoštuje obavezu objelodanjivanja na osnovu pravila 68 Pravilnika.

 21. U pogledu pitanja da li podnesci optužbe potpadaju pod pravilo 68 Pravilnika, Žalbeno vijeće podsjeća da je optužba na osnovu pravila 68 obavezna da objelodani materijale "[...] koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog[...]." Kao opšte pravilo, ova obaveza ne proteže se na tumačenja i argumente zasnovane na materijalu koje su dali optužba i Blaškić u svojim "podnescima, zavedenim kao zapečaćeni dokumenti", koje traži žalilac.[33] Međutim, u izuzetnim slučajevima kada ti dokazi postaju ekskulpatorni samo u vezi s takvim podneskom, optužba ima obavezu da dotični podnesak objelodani na osnovu pravila 68 Pravilnika. S tim u vezi, Žalbeno vijeće također podsjeća na pravilo 70 (A) Pravilnika:

  Bez obzira na odredbe pravila 66 i 67, izvještaji, memorandumi i drugi interni dokumenti koje je u vezi s istragom ili pripremom predmeta izradila neka strana, njeni pomoćnici ili predstavnici, ne podliježu objelodanjivanju ni obavještavanju prema odredbama tih pravila.

 22. Kada je riječ o svjedočenju Blaškića sa otvorene sjednice, Žalbeno vijeće primjećuje da takva svjedočenja koja su data na drugim suđenjima općenito potpadaju pod obavezu objelodanjivanja od strane optužbe na osnovu pravila 68 Pravilnika. Shodno tome, optužba je pojasnila da "nije sprovela uobičajene pretrage materijala sa otvorenih i zatvorenih sjednica u srodnim predmetima".[34] Međutim, Žalbeno vijeće podsjeća da "Tužilaštvo može ipak biti oslobođeno obaveze iz pravila 68 ako je postojanje relevantnih oslobađajućih dokaza poznato i ti dokazi su dostupni žaliocu, budući da žaliocu tim prekršajem ne bi bila nanijeta znatnija šteta".[35] Ukoliko dokazi u vidu svjedočenja s otvorene sjednice u nekom dugom predmetu postaju ekskulpatorni samo u vezi sa svjedočenjem sa zatvorene sjednice koje nije objelodanjeno, ekskulpatornost iskaza datog na otvorenoj sjednicama je nepoznata žaliocu, a optužba ima obavezu da objelodani svjedočenja s otvorenih sjednica na drugim suđenjima koja se mogu razumjeti samo imajući u vidu cijeli kontekst.

 23. U vezi sa svjedočenjem Blaškića na zatvorenoj sjednici, Žalbeno vijeće primjećuje da optužba tvrdi kako Kordiću treba dopustiti da obnovi svoj zahtjev kako bi za svoj žalbeni podnesak ovom Žalbenom vijeću dodao argumente zasnovane na izričitom pozivanju na to svjedočenje.

 24. U Odluci od 11. maja predžalbeni sudija je stao na stanovište da "ako žalioci, nakon što su proučili materijal, smatraju da postoje dodatni argumenti ili osnove za žalbu koji im stoje na raspolaganju, oni mogu podnijeti zahtjev za dodavanje tih argumenata ili osnova za žalbu njihovim već podnesenim žalbenim podnescima".[36]

 25. U Odluci od 2. jula predžalbeni sudija je uvažio okolnosti ovog predmeta, predmeta Kupreškić i predmeta Blaškić u vrijeme kada je Kordić trebao dostaviti žalbeni podnesak. On je također uvažio postojanje mogućnosti da daljnji materijali postanu dostupni žaliocu nakon što on dostavi žalbeni podnesak i uzeo je u obzir mogućnost da se ukaže potreba dodavanja dopuna žalbenom podnesku.[37]

 26. D. Dispozitiv

  Žalbeno vijeće

  (i) USVAJA djelimično Obavijest žalioca i ODOBRAVA žaliocu da u svoj žalbeni podnesak doda argumente koji se odnose na značaj i posljedice navodnog neobjelodanjivanja od strane optužbe ekskulpatornog materijala i to najkasnije do 23. februara 2004., u 12:00 sati. Tužilac, ukoliko to želi, može odgovoriti na dodatne argumente žalioca najkasnije do 27. februara 2004., u 12:00 sati. Žalilac može, ukoliko to želi, dostaviti repliku najkasnije do 5. marta 2004.;

  (ii) ODBACUJE Obavijest žalioca u preostalom dijelu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 11. februara 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Wolfgang Schomburg,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Najava žalbe optuženog Darija Kordića, 12. mart 2001.

[2] Pridruživanje Darija Kordića "Zahtjevu Marija Čerkeza da se suspenduje raspored podnošenja podnesaka, ili, alternativno, za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska", 3. aprila 2001. (dalje u tekstu zajedno: zahtjevi za produženje roka).

[3] "Žalbeni podnesak Darija Kordića", Svezak I - zaveden kao javni dokument i "Žalbeni podnesak Darija Kordića", Svezak II - zaveden kao zapečaćeni dokument, 9. august 2001. (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak).

[4] "Obavijest optužbe o okončanju pregleda i objelodanjivanja na osnovu pravila 68", 5. mart 2003.

[5] "Daljnja obavijest optužbe u vezi s pravilom 68 i objelodanjivanjem", 7. mart 2003.

[6] "Obavijest o neispunjenju obaveza optužbe na osnovu pravila 68" i "Zahtjev za dozvolu da se iznesu dodatni argumenti u vezi s posljedicama kršenja pravila 68 od strane optužbe, a u skladu s odlukama predžalbenog sudije od 11. maja 2001. i 2. jula 2001.", zavedeni 10. marta 2003. kao zapečaćeni dokumenti.

[7] "Obavijest žalioca", par. 2-3.

[8] "Obavijest žalioca", par. 38-52.

[9] "Obavijest žalioca", str. 18-19.

[10] "Obavijest žalioca", str. 31.

[11] "Obavijest žalioca", str. 18.

[12] "Dopunska obavijest o povredama pravila 68 od strane optužbe", dostavljena kao zapečaćen dokument 14. marta 2003.

[13] "Dopunska obavijest", par. 19-20.

[14] "Odgovor optužbe na Kordićeve navode o nepridržavanju odredbi pravila 68 od strane optužbe", zaveden 20. marta 2003. kao povjerljiv dokument.

[15] "Odgovor optužbe", par. 6-7.

[16] "Odgovor optužbe", par. 9, opaska 3; vidi također, u predmetu Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluku po zahtjevu žalilaca Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postpretresnim podnescima i transkriptima u predmetu Tužilac protiv Blaškića", 16. maj 2002.

[17] "Odgovor optužbe", par. 14.

[18] Suđenje Blaškiću završeno je 30. jula 1999, a izvođenje dokaza odbrane Kordića započelo je u aprilu 2000., Odgovor optužbe, par. 19.

[19] "Odgovor optužbe", par. 23.

[20] "Odgovor optužbe", par. 24.

[21] "Odgovor optužbe", par. 28.

[22] "Odgovor optužbe", par. 31.

[23] "Odgovor na Dopunsku obavijest", par. 27.

[24] "Replika Darija Kordića kojom se potkrepljuje obavijest o kršenju obaveza optužbe na osnovu pravila 68", zavedena 25. marta 2003. kao povjerljiv dokument.

[25] "Replika žalioca", Uvod, str. 1.

[26] "Replika žalioca, par. 2.

[27] "Replika žalioca", par. 4.

[28] "Replika žalioca", par. 9-10 i 15.

[29] "Replika žalioca", par. 19.

[30] "Replika žalioca", par. 15.

[31] "Odluka od 11. maja", par. 14 (vidi par. 1 supra)

[32] "Odluka od 11. maja", par. 7.

[33] "Obavijest žalioca", par. 38.

[34] "Replika optužbe na "Odgovor na zahtjev optužbe o okončanju nedovršenih pregleda i objelodanjivanja na osnovu pravila 68" koju je 14. marta 2003. dostavila optužba, par. 13-14; "Odgovor optužbe", par. 14.

[35] Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka po zahtjevu žalioca za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima", 26. septembar 2000., par. 38.

[36] Odluka od 11. maja, par. 22.

[37] Odluka od 2. jula, par. 12-13. Sličan argument usvojen je u predmetu Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka po dodatnom zahtjevu žalioca za suspenziju rasporeda za podnošenje podneska", 5. decembar 2001., str. 3, kojom je odlučeno da se Blaškiću da mogućnost da dopuni žalbeni podnesak ako dodatni materijali postanu dostupni.