PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudac Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudac Fausto Pocar
sutkinja Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudac Mehmet Güney
sutkinja Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
DARIJA KORDIĆA
i
MARIJA ČERKEZA


ODLUKA PO MOLBI ŽALIOCA MARIJA ČERKEZA
ZA DODATNE DOKAZE U SKLADU S PRAVILOM 115

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Optužene zastupaju:
za Darija Kordića

g. Mitko Naumovski
g. Turner T. Smith Jr.
g. Stephen Sayers
za Marija Čerkeza

g. Božidar Kovačić
g. Goran Mikuličić

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine,

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Marija Čerkeza za uvrštavanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku u skladu sa pravilom 115", koji je 7. aprila 2003. dostavio Mario Čerkez (dalje u tekstu: Zahtjev) i dopunskom podnesku naslovljenom "Dopunska molba Marija Čerkeza za uvrštavanje jednog dokumenta kao dodatnog dokaza u žalbenom postupku", dostavljenom 9. aprila 2003. (dalje u tekstu: Dopunska molba);

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo 12. maja 2003. u povjerljivom obliku dostavilo "Odgovor Tužilaštva na podneske o uvrštavanju dodatnih dokaza dostavljene od strane Marija Čerkeza 7. travnja 2003. i 9. travnja 2003.";

IMAJUĆI U VIDU da je "Čerkezova replika u potporu njegovih podnesaka o uvrštavanju dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115" dostavljena u povjerljivom obliku 6. juna 2003;

IMAJUĆI U VIDU da je 17. aprila 2003. Kordić dostavio podnesak "Argumentacija Darija Kordića vezana za podneske koje je dostavio suoptuženi Mario Kordić za uvrštavanje 'dodatnih dokaza' prema pravilu 115" i da je Kordić 18. aprila 2003. dostavio "Izmjenjeni odgovor na Čerkezove podneske za uvrštavanje 'dodatnih dokaza' prema pravilu 115", kojima Kordić želi uložiti prigovor na niz dokumenata priloženih Zahtjevu i Dopunskoj molbi;

IMAJUĆI U VIDU da je 24. aprila 2003. Čerkez dostavio "Repliku Marija Čerkeza na Kordićev izmijenjeni odgovor na Čerkezove podneske o uvrštavanju dodatnih dokaza prema pravilu 115";

IMAJUĆI U VIDU da se ex parte dostavljenim dijelom Zahtjeva bavi jedna zasebna odluka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, da bi se dodatni dokazi prihvatili u žalbenom postupku, strana koja dostavlja te dokaze obavezna da prvenstveno pokaže da oni sami po sebi "nisu bili dostupni u vrijeme suđenja" ni u kakvom obliku[1] i da nisu mogli biti otkriveni uz svu dužnu revnost,[2] što znači da strana koja traži njihovo uvrštavanje mora (između ostalog) pokazati da je primijenila "sve mehanizme zaštite i prinude koje predviđaju Statut i Pravilnik Međunarodnog suda da bi se pred Pretresno veće izneli dokazi u ime optuženog"[3];

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravni zastupnik mora skrenuti pažnju Pretresnog vijeća na sve poteškoće vezane za pribavljanje dokaza, uključujući i one koji proizlaze iz zastrašivanja ili nemogućnosti da se utvrdi gdje se nalaze svjedoci;[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ta obaveza podnošenja izvještaja Pretresnom vijeću zamišljena ne samo kao prvi korak u iskazivanju dužne revnosti nego i kao sredstvo za samozaštitu utoliko što u tom slučaju postoji istovremeno napravljena bilješka o tome da nije ostvarena saradnja s predviđenim svjedokom;[5]

UZIMAJUĆI U OBZIR da takvo podnošenje izvještaja Pretresnom vijeću ne ispunjava samo po sebi obavezu dužne revnosti jer strana također mora zatražiti od Pretresnog vijeća pravni lijek kojim bi predviđeni svjedok mogao biti primoran da surađuje;[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazi koji nisu bili dostupni u vrijeme suđenja i koji nisu mogli biti otkriveni iskazivanjem dužne revnosti, da bi se mogli uvrstiti u skladu sa pravilom 115, moraju biti relevantni za suštinska pitanja, pouzdani i takvi da su mogli utjecati na nalaz, tj., mogli su pokazati, u slučaju zahtjeva optuženog, da je osuđujuća presuda nedovoljno utemeljena;[7]

UZIMAJUĆI U OBZIR da će strana koja je dostavila podnesak, u slučaju da su dokazi bili dostupni za vrijeme suđenja ili da su mogli biti otkriveni uz iskazivanje dužne revnosti, biti obavezna da preuzme dodatni teret dokazivanja da bi isključivanje dodatnih dokaza doista dovelo do neostvarenja pravde utoliko što bi oni, da su bili dostupni za vrijeme suđenja, sasvim izvjesno utjecali na nalaz;[8]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se značaj dodatnih dokaza mora razmatrati u kontekstu dokaza koji su izneseni za vrijeme suđenja, a ne izdvojeno;[9]

IMAJUĆI U VIDU da je važno da strane budu što je moguće ranije obaviještene o odluci Žalbenog vijeća kako bi mogle pripremiti svoju usmenu argumentaciju;

OVIM ODLUČUJE da dokazi navedeni u Zahtjevu i Dopunskoj molbi ne ispunjavaju uvjete pravila 115 i stoga neće biti uvršteni kao dodatni dokazi u žalbenom postupku;

NAPOMINJE na koncu da će dalji razlozi za ovu odluku biti izneseni pravovremeno prije rasprave.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna verzija na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudac Wolfgang Schomburg,
  predsjedavajući
Dana 26. marta 2004.  
u Haagu,  
Nizozemska.  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Pravilo 115(B). Vidi također Tužilac protiv Krstića, IT-98-33-A, ''Odluka po molbi da se izdaju subpoene, 1. jula 2003. (dalje u tekstu: Odluka o subpoenama), paragraf 4.

[2] Tužilac protiv Tadića, IT-94-1-A, ''Odluka po zahtevu žalioca za produženje roka i izvođenje dodatnih dokaza", 15. oktobra 1998. (dalje u tekstu: Odluka po pravilu 115 u predmetu Tadić), paragrafi 35-45; Tužilac protiv Kupreškića i ostalih, IT-95-16-A, Drugostepena presuda, 23. oktobra 2001. (dalje u tekstu: Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragraf 50; Tužilac protiv Delića, IT-96-21-R-R119, ''Odluka po prijedlogu za reviziju'', 25. aprila 2002. (dalje u tekstu: Odluka o reviziji u predmetu Delić), paragraf 10.

[3] Odluka po pravilu 115 u predmetu Tadić, paragrafi 40, 44-45, 47; Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragraf 50.

[4] Tužilac protiv Krstića, ''Odluka po molbi da se izdaju subpoene'', 1. jula 2003. (dalje u tekstu: Odluka o subpoenama u predmetu Krstić), paragraf 5; Odluka po pravilu 115 u predmetu Tadić, paragraf 40; Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragraf 50.

[5] Odluka o subpoenama u predmetu Krstić, paragraf 14.

[6] Odluka o subpoenama u predmetu Krstić, paragraf 15.

[7] Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragraf 68.

[8] Odluka o subpoenama u predmetu Krstić, paragraf 16; Odluka o reviziji u predmetu Delić, paragraf 15.

[9] Tužilac protiv Kupreškića i ostalih, ''Odluka po zahtjevima žalilaca Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića, Zorana Kupreškića i Mirjana Kupreškića da se prihvate dodatni dokazi'', 24. februara 2001, paragraf 12; Tužilac protiv Kupreškića i ostalih, ''Odluka o prihvaćanju dodatnih dokaza nakon pretresa 30. marta 2001'', 11. aprila 2001, paragraf 8; Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragrafi 66, 75.