MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR. IT-01-42

TUŽILAC
MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
PAVLA STRUGARA
VLADIMIRA KOVAČEVIĆA

 

DRUGA IZMENJENA OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na osnovu svojih ovlašćenja iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Statut Međunarodnog suda), optužuje:

PAVLA STRUGARA i VLADIMIRA KOVAČEVIĆA

za KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kako sledi:

OPTUŽENI:

 1. Pavle STRUGAR je rođen 13. jula 1933. u Peći na današnjem Kosovu. Diplomirao je na Vojnoj akademiji kopnene vojske 1952. godine, a nakon toga je obavljao razne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (u daljem tekstu: JNA) u Socijalističkoj Republici Sloveniji i Socijalističkoj Republici Srbiji. Kasnije je unapređen u čin general-majora i imenovan za komandanta Vojne akademije kopnene vojske. Godine 1989. postao je komandant snaga Teritorijalne odbrane u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori. U decembru 1989. unapređen je u čin general-pukovnika. U oktobru 1991. imenovan je za komandanta 2. operativne grupe, koju je JNA oformila da bi vodila vojnu kampanju na području Dubrovnika u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Hrvatska). Godine 1993. penzionisan je kao oficir Vojske Jugoslavije (u daljem tekstu: VJ). Među formacijama koje su mu bile potčinjene bio je i 9. vojnopomorski sektor (u daljem tekstu: 9. VPS) pod komandom Miodraga Jokića.

 2. Vladimir KOVAČEVIĆ, zvani “Rambo”, rođen je 15. januara 1961. godine u Nikšiću, Socijalistička Republika Crna Gora. Diplomirao je 1985. godine na jugoslovenskoj Vojnoj akademiji kopnene vojske. U jesen 1991. godine, kao kapetan prve klase, postavljen je za komandanta 3. bataljona 472. (trebinjske) motorizovane brigade JNA. Taj bataljon bio je potčinjen komandi 9. VPS-a.

  INDIVIDUALNA KRIVIČNA ODGOVORNOST

 3. Kao komandant 2. operativne grupe JNA, oformljene radi vođenja dubrovačke kampanje, general Pavle STRUGAR je vršio i de jure i de facto vlast nad snagama pod svojom komandom.

 4. Kao komandant 3. bataljona, jedinice iz sastava Trebinjske brigade potčinjene komandi 9. VPS-a, Vladimir KOVAČEVIĆ je vršio i de jure i de facto vlast nad snagama pod svojom komandom. Deveti VPS bio je potčinjen 2. operativnoj grupi i njime je komandovao Miodrag Jokić.

 5. Razne formacije i jedinice JNA koje su učestvovale u dubrovačkoj kampanji bile su potčinjene 2. operativnoj grupi. Komandant te Operativne grupe bio je general-pukovnik Pavle STRUGAR. Komanda Operativne grupe bila je u Trebinju, u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Celokupna struktura i jedinice koje su bile pod komandom optuženih navedene su u Prilogu I, koji je priložen ovoj drugoj izmenjenoj optužnici i njen je deo.

 6. Kao oficiri na komandnim dužnostima u JNA, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ bili su dužni da poštuju propise JNA sadržane u “Strategiji oružane borbe” (iz 1983), “Zakonu o opštenarodnoj odbrani” (iz 1982), “Zakonu o službi u oružanim snagama” (iz 1985), “Pravilu službe” (iz 1985) i “Propisima o primeni međunarodnog ratnog prava u Oružanim snagama SFRJ” (iz 1988). Ti propisi regulisali su uloge i odgovornost oficira JNA, definisali njihov položaj u komandnom lancu i obavezivali ove oficire, kao i njihove podređene, da poštuju ratno pravo, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. godine i njihove Dopunske protokole.

  OPŠTI NAVODI

 7. Sve radnje i propusti za koje tereti ova druga izmenjena optužnica dogodili su se od 6. decembra 1991. do zaključno 31. decembra 1991. na teritoriji Hrvatske.

 8. Tokom čitavog perioda na koji se odnosi ova druga izmenjena optužnica, u Hrvatskoj je postojalo stanje međunarodnog oružanog sukoba i delimične okupacije. Dana 25. juna 1991. godine Hrvatska je proglasila nezavisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a 8. oktobra 1991. godine postala je nezavisna država. Zaključno do 7. oktobra 1991. godine, taj oružani sukob bio je unutrašnjeg karaktera. Od 8. oktobra 1991. godine u Hrvatskoj je postojao međunarodni oružani sukob i delimična okupacija.

 9. Tokom čitavog perioda na koji se odnosi ova druga izmenjena optužnica, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ bili su dužni da se pridržavaju zakona i običaja oružanih sukoba, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. godine i njihove Dopunske protokole.

 10. Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ individualno su odgovorni za krivična dela za koja ih tereti ova druga izmenjena optužnica, na osnovu člana 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost uključuje planiranje, podsticanje, naređivanje, činjenje ili pomaganje i podržavanje na druge načine planiranja, pripremanja ili izvršenja bilo kojeg od zločina navedenih u članovima od 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda. U vezi sa Vladimirom KOVAČEVIĆEM, reč "počinio" u ovoj drugoj izmenjenoj optužnici podrazumeva i fizičko izvršenje krivičnih dela za koje se tereti.

 11. Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ, dok su bili na položaju nadređene vlasti, kako je izloženo u prethodnim paragrafima, takođe su, ili alternativno, krivično odgovorni za dela svojih podređenih, na osnovu člana 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Nadređeni je odgovoran za dela svojih podređenih ako je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da počine takva dela ili da su ih već počinili, a nadređeni nije preduzeo nužne i razumne mere da ta dela spreči ili da kazni njihove počinioce.

 12. Za potrebe ove druge izmenjene optužnice, kada se u vezi sa Pavlom STRUGAROM i Vladimirom KOVAČEVIĆEM koristi izraz “delujući individualno ili u dogovoru sa drugima”, reč “drugi” odnosi se na dvojicu saoptuženih i njihove podređene, ili na druga lica u istom komandnom lancu.

  TAČKE OPTUŽBI:

 13. Od 6. decembra 1991. do zaključno 31. decembra 1991. godine, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ, delujući individualno ili u dogovoru sa drugima, učestvovali su u dolenavedenim zločinima, tokom 1. oktobra 1991. započete vojne kampanje na teritoriju opštine Dubrovnik u njenim granicama iz 1991. godine (u daljem tekstu: dubrovačka regija). Ta regija je obuhvatala delove hrvatske obale između grada Neuma na severu, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine na severu i istoku, te crnogorske granice na jugoistoku.

 14. Snage JNA pod komandom Pavla STRUGARA, uključujući snage pod komandom Miodraga Jokića i Vladimira KOVAČEVIĆA, napade na dubrovačku regiju vršile su iz Republike Crne Gore, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i sa Jadranskog mora. Snage kojima su oni komandovali sastojale su se od redovnih kopnenih i mornaričkih jedinica JNA, kao i jedinica Teritorijalne odbrane iz Republike Crne Gore i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, paravojnih jedinica, jedinica policije i specijalne policije koje su bile potčinjene JNA. Napadu sa kopna prethodila je pomorska blokada Jugoslovenske ratne mornarice, a bio je propraćen bombardovanjem saobraćajnica i elektro-instalacija iz vazduha. JNA je osvojila teritoriju jugoistočno i severozapadno od grada Dubrovnika i praktično zatvorila obruč oko grada.

 15. Tokom napada na Dubrovnik od 23. oktobra 1991. do zaključno 6. decembra 1991. godine, na područje Starog grada pale su stotine granata koje su ispalile snage JNA.

  TAČKE 1-3

  (UBISTVO, OKRUTNO POSTUPANJE, NAPADI NA CIVILE)

 16. Pozivom na paragrafe 1-15, tužilac ih ponovo navodi i uvrštava u tačke 1-3.

 17. Dana 6. decembra 1991. godine, Pavle STRUGAR, delujući individualno ili u dogovoru sa drugima, naredio je ili na drugi način pomogao i podržao protivpravno granatiranje dubrovačkog Starog grada iz artiljerijskog oruđa i minobacača koje su vršile snage pod njegovom komandom, uključujući snage pod komandom Vladimira KOVAČEVIĆA direktno potčinjene 9. VPS-u pod komandom Miodraga Jokića.

 18. Dana 6. decembra 1991. godine, Vladimir KOVAČEVIĆ, delujući individualno ili u dogovoru sa drugima, naredio je, počinio ili na drugi način pomogao i podržao protivpravno granatiranje dubrovačkog Starog grada iz artiljerijskog oruđa i minobacača koje su vršile snage pod njegovom komandom, direktno potčinjene 9. VPS-u pod komandom Miodraga Jokića.

 19. Zbog tog protivpravnog granatiranja život su izgubila dva civila – Pavo Urban i Tonči Skočko – a tri civila - Mato Valjalo, Ivo Vlašica i Nikola Jović teško su ranjena. Svi oni poginuli su, odnosno bili ranjeni, unutar dubrovačkog Starog grada.

 20. Radnje granatiranja dubrovačkog Starog grada počinili su vojnici JNA koji su kontrolisali uzvišenja istočno i severno od Dubrovnika. Sa Žarkovice i drugih lokacija iznad Dubrovnika, snage JNA imale su neometani pogled na grad. Sa tih položaja JNA je protivpravno granatirala Stari grad.

 21. Alternativno, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ znali su ili je bilo razloga da znaju da snage pod njihovom komandom, rukovodstvom i/ili kontrolom, ili snage njima podređene, čine dela opisana u paragrafima 18, 19 i 20 u prethodnom tekstu, ili da su ih počinile. Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ nisu preduzeli nužne i razumne mere da spreče činjenje tih dela ili da kazne njihove počinioce.

  Ovim radnjama i propustima, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ učestvovali su u:

  1. Tačka 1: ubistvu, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisanom zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivom po članovima 3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  2. Tačka 2: okrutnom postupanju, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisanom zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivom po članovima 3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  3. Tačka 3: napadima na civile, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisanom članom 51 Dopunskog protokola I i članom 13 Dopunskog protokola II Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivom po članovima 3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

 22. TAČKE 4 – 6

  (NEOPRAVDANO PUSTOŠENJE, PROTIVPRAVNI NAPADI NA CIVILNE OBJEKTE, UNIŠTAVANJE ILI HOTIMIČNO NANOŠENJE ŠTETE USTANOVAMA NAMENJENIM RELIGIJI, DOBROTVORNIM SVRHAMA I OBRAZOVANJU, UMETNOSTI I NAUCI, ISTORIJSKIM SPOMENICIMA I UMETNIČKIM I NAUČNIM DELIMA)

 23. Pozivom na paragrafe 1-15, tužilac ih ponovo navodi i uvrštava u tačke 4-6.

 24. Dana 6. decembra 1991. godine, Pavle STRUGAR, delujući individualno ili u dogovoru sa drugima, naredio je ili na drugi način pomogao i podržao uništavanje ili hotimično nanošenje štete stambenim i drugim zgradama u dubrovačkom Starom gradu.

 25. Dana 6. decembra 1991. godine, Vladimir KOVAČEVIĆ, delujući individualno ili u dogovoru sa drugima, naredio je, počinio ili na drugi način pomogao i podržao uništavanje ili hotimično nanošenje štete stambenim i drugim zgradama u dubrovačkom Starom gradu.

 26. Sa položaja JNA na uzvišenjima istočno i severno od Dubrovnika, snagama JNA pružao se neometani pogled na Stari grad. Sa tih položaja i sa ratnih brodova na moru, snage JNA pod komandom Pavla STRUGARA, uključujući snage pod komandom Vladimira KOVAČEVIĆA direktno potčinjene 9. VPS-u pod komandom Miodraga Jokića, protivpravno su granatirale civilne objekte u dubrovačkom Starom gradu.

 27. Tokom napada na Dubrovnik od 23. oktobra 1991. do zaključno 6. decembra 1991. godine, na područje Starog grada pale su stotine granata koje su ispalile snage JNA. Dubrovački Stari grad je kao celina bio pod zaštitom UNESCO-a kao deo svetske kulturne baštine. Niz zgrada u Starom gradu i kule na gradskim zidinama bile su obeležene simbolima propisanim Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (iz 1954).

 28. Posledica protivpravnog granatiranja dubrovačkog Starog grada 6. decembra 1991. bilo je potpuno razaranje najmanje šest zgrada: Palača – Od Sigurate 1 (festivalska palata), Palača – Od Sigurate 2, Palača Martinušić – Sv. Josipa 1, Palača – Od Puča 11, Palača – Od Puča 16, Palača Sorkočević – Miha Pracata 6. Pored toga, više stotina zgrada je pretrpelo oštećenja.

 29. Uništavanje, odnosno hotimično nanošenje štete dubrovačkom Starom gradu, koje se odvijalo 6. decembra 1991. uključivalo je uništavanje ili nanošenje štete građevinama i objektima o kojima govori član 3(d) Statuta Međunarodnog suda. Te građevine i objekti uključuju, između ostalog, objekte navedene u Prilogu II koji je priložen ovoj drugoj izmenjenoj optužnici i njen je deo.

 30. Alternativno, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ znali su ili je bilo razloga da znaju da snage pod njihovom komandom, rukovodstvom i/ili kontrolom, ili snage njima podređene, čine dela opisana u paragrafima 27 i 28 u prethodnom tekstu, ili da su ih počinile. Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ nisu preduzeli nužne i razumne mere da spreče činjenje tih dela ili da kazne njihove počinioce.

  Ovim radnjama i propustima, Pavle STRUGAR i Vladimir KOVAČEVIĆ učestovali su u:

  Tačka 4: pustošenju koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivom po članovima 3(b) i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 5: protivpravnim napadima na civilne objekte, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisanim članom 52 Dopunskog protokola I Ženevskih konvencija iz 1949. i običajnim pravom, kažnjivim po članovima 3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 6: uništavanju ili hotimičnom nanošenju štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima, KRŠENJU ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivom po članovima 3(d) i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  DODATNE ČINJENICE

 31. Grad Dubrovnik nalazi se na krajnjem jugoistoku Hrvatske, na obali Jadranskog mora. Teritorija opštine Dubrovnik, u granicama iz 1991. godine, obuhvatala je uski kopneni pojas dužine otprilike 200 kilometara, a širine između 500 metara i 15 kilometara. Opština se na severu i istoku graničila sa Socijalističkom Republikom Bosnom i Hercegovinom, a na jugoistoku sa Republikom Crnom Gorom.

 32. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Dubrovnik imala je 71.419 stanovnika, od čega 58.836 Hrvata (82,4%), 4.765 Srba (6,7%), 2.886 Muslimana (4,0%), 689 Crnogoraca (0.9%), 1.189 Jugoslovena (1,7%) i 3.054 ostalih ili onih koji se nisu izjasnili (4,3%).

 33. U Dubrovniku, koji postoji još od antičkih vremena, nalazi se značajan broj istorijskih spomenika, umetničkih dela i sakralnih objekata koji čine kulturnu i duhovnu baštinu naroda. U Dubrovniku i susednim priobalnim područjima, Primorju koje leži severozapadno i Konavlima koji leže jugoistočno od grada, nalaze se istorijski gradovi i sela značajni za hrvatsku privredu i turizam.

 34. U elaboratu koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji s UNESCO-om, utvrđeno je da su 1991. i 1992. godine od 824 zgrade u Starom gradu projektilima pogođene 563 zgrade (odnosno 68,33%). Direktnim pogocima oštećeno je 438 krovova, a krhotinama projektila 262. Na fasadama zgrada i na popločanim ulicama i trgovima evidentirano je 314 direktnih pogodaka. Požari su u potpunosti uništili šest zgrada.

 35. Godine 1993. Zavod za obnovu Dubrovnika je, u saradnji s UNESCO-om, izradio studiju sa ciljem da se utvrdi trošak obnove i popravaka zgrada u Starom gradu uništenih ili oštećenih u granatiranju JNA 1991. i 1992. godine. Ukupni troškovi restauracije javnih i privatnih zgrada, verskih objekata, ulica, trgova, fontana, bedema, gradskih vrata i mostova procenjeni su na 9.657.578 američkih dolara.

Dana 17. oktobra 2003.

   

U Hagu,

   

Holandija

   
     

/potpis na originalu/

   

Carla Del Ponte,

   

tužilac

/pečat Tužilaštva/

 

PRILOG I

OPŠTA VOJNA STRUKTURA

Optuženi Pavle STRUGAR, kao komandant 2. operativne grupe JNA, sve vreme ili tokom raznih perioda na koje se odnosi ova izmenjena optužnica, komandovao je i/ili je na drugi način pod svojom operativnom kontrolom imao više kopnenih i mornaričkih jedinica JNA, jedinica Teritorijalne odbrane iz Republike Crne Gore i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, paravojnih jedinica, te jedinica policije i specijalne policije potčinjenih JNA. Među njima su, pored ostalih, bile sledeće cele jedinice ili delovi jedinica:

 1. 37. korpus (Užice)

 2. 2. korpus (Podgorica/Titograd)

 3. 9. VPS (9. vojnopomorski sektor)

 4. 472. motorizovana brigada (Trebinje)

 5. 2. taktička grupa

Miodrag JOKIĆ, kao komandant 9. vojnopomorskog sektora JNA, sve vreme ili tokom raznih perioda na koje se odnosi ova izmenjena optužnica, komandovao je i/ili je na drugi način pod svojom operativnom kontrolom imao više kopnenih i mornaričkih jedinica JNA, jedinica Teritorijalne odbrane iz Republike Crne Gore i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, paravojnih jedinica, te jedinica policije i specijalne policije potčinjenih JNA. Među njima su, pored ostalih, bile sledeće cele jedinice ili delovi jedinica:

 1. 472. motorizovana brigada (Trebinje)

 2. 5. partizanska motorizovana brigada (Podgorica/Titograd)

 3. 16. GMO (odred granične milicije, Boka)

 4. 107. OAG (obalna artiljerijska grupa) 9. VPS-a

 5. POAD (pokretna obalna artiljerija) 9. VPS-a

 6. jedinice Teritorijalne odbrane iz Herceg-Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara, Mojkovca, Bijelog Polja i Trebinja.

Optuženi Vladimir KOVAČEVIĆ, u vreme na koje se odnose optužbe protiv njega iz druge ove izmenjene optužnice, bio je komandant 3. bataljona 472. motorizovane brigade.


PRILOG II

Štete nanete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima

DUBROVNIK, STARI GRAD
decembar 1991.*

Kategorije: I - potpuno uništen objekt; II - objekt sa težim oštećenjem konstruktivnih delova;

III - objekt sa oštećenim konstruktivnim delovima; IV - objekt sa nekonstruktivnim oštećenjima

Klasifikacija Objekt Lokacija Datum oštećenja Kategorija oštećenja
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Vrata Ribarnice Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine preko puta palače Sponza Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Dominika Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Dominika Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Dominika Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine - hodnik zidina preko puta dominikanskog samostana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Parapetni zid na zidinama preko puta dominikanske crkve Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo između Asimona i kule sv. Jakova Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Vrh kruništa zidina između Asimona i kule sv. Jakova Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Zapadni parapetni zid stepeništa koje je nekad vodilo na zidine kod crkve sv. Jakova Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Ostatak starih gradskih zidina uz crkvu sv. Jakova Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Krunište gradskih zidina, deo između kule sv. Jakova i kule Drezvenik Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, hodnik u blizini kule Drezvenik Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, pločnik i parapetni zid hodnika zida između kula Drezvenik i sv. Katarine Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Katarine Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, krunište zida na kuli sv. Lucije Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo zida između kula sv. Lucije i sv. Barbare Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Barbare Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo između kule sv. Barbare i tvrđave Minčeta Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Tvrđava Minčeta Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Barbare Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo između kule sv. Frana i kule Gornji ugao Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula sv. Frana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo kod crkve sv. Spasa Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, ugao zida iznad velike fontane Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, zid tvrđave od Pila Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kula Puncjela Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Zid neposredno u blizini kule sv. Marije Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Utvrda Mrtvo zvono Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradske zidine, deo kod Kneževog dvora Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Arsenal (gradske zidine) Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stražarnica tvrđave Revelin Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Trg oružja Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Tvrđava sv. Luke Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Vrata od Pila Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Vrata od Pila Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Tvrđava sv. Ivan Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kapetanija, Mali arsenal Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Trg Ribarnica Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Vrata od Grada (kod velike Onofrijeve česme) Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Most na Pilama Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Gradska luka- valobran Kaše Dubrovnik (luka) 12. 11. 1991, 06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stradun Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III/IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Klaustar franjevačkog samostana i crkva. Sedište Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevačka crkva Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Zapadno krilo franjevačkog samostana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Istočno krilo franjevačkog samostana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetnička i naučna dela. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan -Luža Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dobrotvorno-socijalna ustanova. Franjevački samostan -zvonik Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva sv. Spasa Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Dobrotvorno-socijalna ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Ispod Minčete -dečje igralište Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ispod Minčete 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Javna fontana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Župni stan Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991.,06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Celestina Medovića 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Celestina Medovića 8, 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 41, 43 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ispod Minčete 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ispod Minčete 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Kompleks samostana Sigurata Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II i III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 32, 34 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Pelina 29, 31, 33 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Plovani skalini 8, 6, 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Mala 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Prijeko 30 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Sigurate 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 27 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 26, 28 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 12, 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 26 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 27 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 26 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Palmotićeva 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 22 i 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Antuninska 26 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nalješkovićeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nalješkovićeva 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 23 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 18 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 9, 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 17, 19, 21 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 18, 20, 22 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kunićeva 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I/II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 17 i 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 21 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 23 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 25 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Peline 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,H. Lucića 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,H. Lucića 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 11, 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko 16 i 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Prijeko 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 12 - 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Petilovrjenci 22 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 13A Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 21 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nalješkovićeva 24 Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991. 06. 12. 1991. II/III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno - poslovni,Vetranićeva 8 - Prijeko 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 18 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni objekt iCrkva sv. Vida,Vetranićeva 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vetranićeva 22 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 15 i 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Dropčeva 13, 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Dropčeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zamanjina 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Dropčeva 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Boškovićeva 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Prijeko 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III/IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Boškovićeva 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Boškovićeva 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 18 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Boškovićeva 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 4 - Boškovićeva 22 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni,Žudioska 7 - Prijeko 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III/IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 20 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Žudioska 22 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 3,Žudioska 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kovačka 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III/IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambeni, Kovačka 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Prijeko - Kovačka 6-8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kovačka 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Kovačka 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Peline 1 - Zlatarska 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarska 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zlatarska - Kovačka 1 i 2, Zlatarska Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zlatarska - Prijeko - Kovačka 4 - Kovačka Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zlatarska - Žudioska 1 - Kovačka Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Kovačka - Prijeko - Žudioska 9 -Prijeko Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Žudioska - Prijeko - Boškovićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Žudioska - Prijeko - Boškovićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Žudioska - Prijeko - Boškovićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Žudioska - Prijeko - Boškovićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Dropčeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II, III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Dropčeva Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Dropčeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Dropčeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Dropčeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Dropčeva - Prijeko - Dropčeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Dropčeva - Prijeko - Dropčeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina 3 – Prijeko Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko 6 - Zamanjina Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko -Vetranićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko -Vetranićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko -Vetranićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko -Vetranićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Zamanjina - Prijeko - Vetranićeva 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovno-stambeni,blok Placa - Vetranićeva - Prijeko - Petilovrjenci 2 Dubrovnik
(Stari grad)
10. 11. 1991. i 06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa -Vetranićeva - Prijeko - Kunićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni, stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Kunićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Kunićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Petilovrjenci -blok Placa - Prijeko -Kunićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Kunićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Nalješkovićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I, II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Nalješkovićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I, II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Petilovrjenci - Prijeko - Nalješkovićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Kunićeva - Prijeko - Nalješkovićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni, stambeni,blok Placa - Kunićeva - Prijeko - Nalješkovićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni, blok Placa - Kunićeva - Prijeko - Nalješkovićeva 23 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni, blok Placa - Kunićeva - Prijeko - Nalješkovićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni, blok Placa - Boškovićeva - Prijeko - Antuninska 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovno-stambeni,blok Placa - Nalješkovićeva - Prijeko - Antuninska Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,blok Placa - Nalješkovićeva - Prijeko - Antuninska 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Nalješkovićeva - Prijeko - Antuninska 25 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Nalješkovićeva - Prijeko - Antuninska 27 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. nemapodataka
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 4a Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. nema podataka
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Antuninska - Prijeko - Palmotićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,blok Placa - Od Sigurate- Prijeko - C. Medovića 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Od Sigurate- Prijeko - C. Medovića 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,blok Placa - Od Sigurate- Prijeko - C. Medovića 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Puča 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Široka 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Široka 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Puča 18 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranovićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
11. 11. 1991,06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 2 i 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Obrazovna i naučno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Škola,Garište 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Garište 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Poljana P. Miličevića 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Garište 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Garište 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Garište 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Puča 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 24 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 26 Dubrovnik
(Stari grad)
24. 11. 1991, 6. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 28 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni (sa ribljim restoranom s baštom u prizemlju),Široka 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vara 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,N. Božidarevića 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,N. Božidarevića 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Vara 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Vara 1 i 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Držićeva poljana, katedrala Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Božidarevićeva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni, Od Puča 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Puča 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,Poljana Paška Miličevića 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva sv. Vlaha Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Luža 1 - Zeljarica 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III, IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Lučarica 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Lučarica 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Prednji ulaz u crkvu sv. Vlaha Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 2 i 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Cvijete Zuzorić 2 i 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III, IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Marojice Kaboge 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II, III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,Od Puča Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,Između Polača 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Administrativno - poslovni,Cvijete Zuzorić 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Marojice Kaboge Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II, III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Miha Pracata 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Puča 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Srpska pravoslavna crkva Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I/II/III/IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Nikole Božidarevića 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača 9, 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III, IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Između Polača Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II, III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Zeljarica 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Držićeva poljana,katedrala Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Držićeva poljana 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Bunićeva poljana 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Fontana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Gundulićeva poljana 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Javni, terasa, kapela,Od Puča Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,M. Kaboge 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,M. Pracata 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,M. Pracata 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Džamija Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Uska 8, M. Kaboge Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Marojice Kaboge 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,M. Pracata 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Obrazovna i naučno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Škola “M. Simoni” Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Pećarica 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,M. Pracata 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Tmušasta 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,M. Pracata Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,M. Pracata 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Tmušasta 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Pećarica 8 i 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Pećarica 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Pećarica 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Strossmayerova 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,N. Božidarevića 13-15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Božidarevićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Božidarevićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Miha Pracata 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Puča 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Puča 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Nikole Božidarevića 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nikole Božidarevića 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nikole Gučetića 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Nikole Božidarevića 18 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 21 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 19 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 17 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni,Nikole Božidarevića 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Od Domina 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Hidžina ulica Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Hidžina 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva Domino Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, obrazovno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dom Marina Držića - muzej Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Široka 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I - II - III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Sv. Josipa 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva sv. Josipa Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 4, 6, 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Josipa 5, 7, 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeno-poslovni,Nikole Božidarevića 10 i 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni - javni,Poljana Paška Miličevića 3 i 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Bioskop,Za Rokom Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, obrazovno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Arheološki lokalitet “Na Andriji” Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Pločnik,Za Rokom Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Ferićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva sv. Roka Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. I
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Garište 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Puzljiva 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Puzljiva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Puzljiva 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Puzljiva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Getaldićeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranićeva 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranićeva 15 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranićeva 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Čubranićeva 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 8 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 10 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 12 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Za Rokom 2 Dubrovnik
(Stari grad)
11. 11. 1991. i 06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Đorđićeva 7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Mrtvo zvono 8 Dubrovnik
(Stari grad)
10. 11. 1991, 6. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Kaštela 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambena zgrada,Od Kaštela 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Kaštela 13 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Rupa 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 12, 14 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Domina 16 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, obrazovno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Muzej Dubrovnik
(Stari grad)
24. 10. 1991., 6. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 34 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Strossmayerova 11 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Sv. Marije 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Strossmayerova 9 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Obrazovno-umetnička ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Centar za muzičko obrazovanje “Luka Sorkočević” Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III, IV, II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,I. Rabljanina 5 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Ulica,Od Kaštela 26 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Ulica,Boškovićeva poljana, ulaz u zgradu u Androvićevoj 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Strossmayerova 1 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Pobijana 3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Bandureva 5-7 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Stayeva 1-3 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Od Pustijerne 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Bandureva 6 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Bioskop i kafana Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, umetničko delo, obrazovno-verska ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Knežev dvor Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambena i poslovna zgrada,Peline 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Palača Sponza Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo, dobrotvorno-socijalna i obrazovna ustanova. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Poslovni prostori, Društvo prijatelja dubrovačke starine Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Dominikanski samostan Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991, 6. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva sv. Luke Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991, 6. 12. 1991. IV
Istorijski spomenik, verska ustanova, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Crkva Navještenja Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Višestambena zgrada, Zlatarska 4 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. II
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarska 6 Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991, 06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambeni,Zlatarska 8 Dubrovnik
(Stari grad)
12. 11. 1991, 06. 12. 1991. III
Istorijski spomenik, umetničko delo. POD ZAŠTITOM UNESCO-a. Stambena i poslovna zgrada,Peline 2 Dubrovnik
(Stari grad)
06. 12. 1991. III