PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Vladimira KOVAČEVIĆA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PRETRESNO VEĆE KOJE ĆE ODLUČITI O TOME DA LI OPTUŽNICU TREBA PROSLEDITI DRUGOM SUDU NA OSNOVU PRAVILA 11 bis

Tužilaštvo:
Carla Del Ponte, tužilac

Odbrana:
Howard Morrison
Tanja Radosavljević

JA, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991,

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu tužioca na osnovu pravila 11 bis da se optužnica prosledi drugom sudu", podnetom 28. oktobra 2004, u kom tužilac traži da se ovaj predmet prosledi organima vlasti državne zajednice Srbija i Crna Gora radi suđenja pred nadležnim sudom u toj državi;

IMAJUĆI U VIDU da je optužnica protiv ovog optuženog potvrđena;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu sa pravilom 11 bis (A)(i) Pravilnika o postupku i dokazima, kada se optužnica protiv nekog optuženog potvrdi, predsednik Međunarodnog suda može da imenuje Pretresno veće u svrhu prosleđivanja predmeta nadležnim organima države na čijoj teritoriji je zločin počinjen, u kojoj je optuženi uhapšen ili koja je nadležna i voljna, te adekvatno pripremljena da preuzme takav predmet;

IMAJUĆI U VIDU argument Tužilaštva da je državna zajednica Srbija i Crna Gora nadležna da sudi u predmetu protiv Vladimira Kovačevića i na osnovu njegovog državljanstva i u skladu sa načelom univerzalne nadležnosti, kao i da je ta država saopštila Tužilaštvu da je voljna te adekvatno pripremljena da preuzme krivično gonjenje u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU sastav pretresnih veća Međunarodnog suda, koji je propisan u dokumentu IT/228, izdatom 7. juna 2004;

OVIM IMENUJEM u sastav Pretresnog veća koje će odlučiti da li ovaj predmet treba na osnovu pravila 11 bis proslediti nadležnim vlastima Srbije i Crne Gore sledeće sudije, koji će odmah preuzeti tu dužnost:

sudija Alphons Orie
sudija O-Gon Kwon
sudija Kevin Parker

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

Dana 2. novembra 2004. /potpis na originalu/
U Hagu, sudija Theodor Meron,
Holandija predsednik

[pečat Međunarodnog suda]