PRED POSEBNO IMENOVANIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
VLADIMIRA KOVAČEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU TUŽIOCA ZA PROSLEĐIVANJE PREDMETA NACIONALNIM VLASTIMA NA OSNOVU PRAVILA 11 bis

Tužilaštvo: Srbija i Crna Gora:
Carla Del Ponte preko Ambasade Srbije i Crne Gore
  Hag, Holandija

Odbrana:
gđa Tanja Radosavljević

OVO VEĆE (u daljem tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtev tužioca na osnovu pravila 11 bis da se optužnica prosledi drugom sudu" (u daljem tekstu: Zahtev) od 28. oktobra 2004, kojim tužilac traži da pretresno veće, na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), naloži da se predmet protiv Vladimira Kovačevića (u daljem tekstu: optuženi) prosledi vlastima Srbije i Crne Gore;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuje pretresno veće koje će odlučiti o tome da li optužnicu treba proslediti drugom sudu na osnovu pravila 11 bis" od 2. novembra 2004, kojim je Predsednik Suda imenovao ovo Veće da odluči da li predmet protiv optuženog treba proslediti vlastima Srbije i Crne Gore;

IMAJUĆI U VIDU da verzija optužnice priložena uz Zahtev nije sadašnja od 17. oktobra 2003;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku o privremenom puštanju na slobodu" od 2. juna 2004, kojom je Pretresno veće naložilo da se optuženi privremeno pusti na slobodu i uputi u Srbiju i Crnu Goru radi lečenja, početno na šest meseci, što je 2. decembra 2004. produženo na neodređeno vreme, dok ne budu dostavljeni izveštaji lekara veštaka o zdravstvenom stanju optuženog kako bi Pretresno veće moglo da odluči o tome da li je optuženi sposoban da se izjasni o krivici i da mu se sudi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da ni Statut ni Pravilnik Međunarodnog suda ne sadrže odredbe kojima se utvrđuju pravne posledice nalaza da optuženi nije sposoban da se izjasni o krivici ili da mu se sudi i da Pretresno veće, na osnovu pravila 54 Pravilnika, tek treba da odredi pravni status takvog optuženog;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi za koga se utvrdi da nije sposoban da se izjasni o krivici i da mu se sudi može biti i nesposoban da dâ uputstva svom braniocu ili da primi savet branioca u svrhu regulisanja proceduralnih i pravnih pitanja na suđenju i putem relevantnih podnesaka kao što je ovaj;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužnicu priloženu uz Zahtev treba zameniti Drugom izmenjenom optužnicom od 17. oktobra 2003, u kojoj su optužbe kojima se optuženi tereti ograničene na granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU pravila 11 bis Pravilnika.

ODLAŽE odluku po Zahtevu do daljeg naloga;

NALAŽE Tužilaštvu da u roku od dve nedelje po prijemu ovog Naloga:

(1) ponovo podnese Zahtev sa Drugom izmenjenom optužnicom od 17. oktobra 2003;

(2) podnese pismeni podnesak u kojem će izneti svoje stanovište u vezi sa pravnom situacijom koja bi nastala ako bi privremena nesposobnost optuženog da se izjasni o krivici i da mu se sudi postala trajnija, kao i da u tom podnesku razmotri sledeća pitanja:

(a) da li bi u takvoj situaciji bilo poželjnije, i zašto:

- da se predmet, u takvoj situaciji i na osnovu pravila 11 bis, prosledi nadležnoj državi radi eventualnog daljeg postupanja,

- ili da se povuče optužnica protiv optuženog pred Međunarodnim sudom, u kom slučaju bi se državi čije je zakonodavstvo nadležno za taj predmet prepustilo da odluči da li će to učiniti?

(b) da li bi postojala neka pravna prepreka za prosleđivanje predmeta protiv optuženog koji je, u trenutku postupka prosleđivanja, nesposoban da daje uputstva braniocu, da se izjasni o krivici i da mu se sudi?

NALAŽE odbrani da u roku od četiri nedelje od prijema ovog Naloga:

(1) obrazloži svoje stanovište o svom pravu da u ime optuženog postupa pred Međunarodnim sudom, ukoliko se utvrdi da je optuženi nesposoban da daje odgovarajuća uputstva braniocu ili da primi savet u svrhu izjašnjavanja o krivici, kao i da mu se sudi;

(2) podnese pismeni podnesak o tome da li se premet može proslediti nacionalnim organima vlasti na osnovu pravila 11 bis Pravilnika dok se ne utvrdi, ili dok nije utvrđena, sposobnost optuženog da se izjasni o krivici i da mu se sudi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

Dana 20. januara 2005.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
sudija Alphons Orie, predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]