PRED TROČLANIM ŽALBENIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Asoka de Zoysa Gunawardana, predsjedavajući
sudija Mehmet Güney
sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. maja 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

i

BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO MOLBI ZA DOZVOLU ZA ULAGANJE ŽALBE

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan W. Tieger

Odbrana:

g. Deyan Ranko Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

OVO TROČLANO Žalbeno vijeće Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Tročlano vijeće" i "Međunarodni sud"),

RJEŠAVAJUĆI PO "Molbi Biljane Plavšić za dozvolu ulaganja žalbe na odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu optužbe za odobrenje za izmjenu i dopunu konsolidovane optužnice" i "Najavi molbe odbrane Krajišnika za dozvolu ulaganja žalbe", koje je odbrana Biljane Plavšić i odbrana Momčila Krajišnika (zajedno: "žalioci") dostavila 11. marta 2002. (dalje u tekstu: "molba"),

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na molbe odbrane za dozvolu ulaganja žalbe na odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu optužbe za odobrenje za izmjenu i dopunu konsolidovane otpužnice", koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: "optužba") dostavilo 21. marta 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu optužbe za odobrenje za izmjenu i dopunu konsolidovane optužnice", donesenu 4. marta 2002. (dalje u tekstu: "osporavana odluka"), u kojoj je Pretresno vijeće III (dalje u tekstu "Pretresno vijeće") odobrilo optužbi da izmijeni i dopuni konsolidovanu optužnicu;

IMAJUĆI U VIDU da žalioci tvrde da, između ostalog, Izmijenjena konsolidovana optužnica od 7. marta 2002. (dalje u tekstu: "izmijenjena konsolidovana optužnica") nije dovoljno konkretna, zbog čega žalioci ne mogu pripremiti svoje teze i da je potrebni stepen konkretnosti optužnice pitanje od opšteg značaja za međunarodno pravo uopšte;

IMAJUĆI U VIDU da je molba dostavljena na osnovu pravila 73(D)(i) i (ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: "Pravilnik");

UZIMAJUĆI U OBZIR da molba, zapravo, predstavlja zahtjev za dozvolu ulaganja žalbe na odluku o preliminarnim podnescima u kojima se iznose prigovori na formu izmijenjene konsolidovane optužnice i da se, kao takva, trebala dostaviti u skladu s pravilom 72, a ne pravilom 73 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU da se, shodno pravilu 72(B) Pravilnika, na odluke o preliminarnim podnescima, osim onih kojima se osporava nadležnost, ne može uložiti interlokutorna žalba, osim ako Tročlano žalbeno vijeće, kojem su predočeni "valjani razlozi", ne dozvoli ulaganje žalbe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da "valjani razlozi" u smislu pravila 72(B)(ii) Pravilnika podrazumijevaju da strana koja traži dozvolu da uloži žalbu prema toj odredbi mora uvjeriti Tročlano žalbeno vijeće da je Pretresno vijeće možda pogriješilo, zloupotrijebilo svoje diskreciono pravo, ili da njezina molba pokreće pitanje od velikog značaja za Međunarodni sud ili međunarodno pravo;[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće već razmotrilo i odbacilo dva podneska odbrane Momčila Krajišnika (dalje u tekstu: "Krajišnikova odbrana") kojima se osporava forma optužnice zbog nedovoljne konkretnosti,[2] da je Žalbeno vijeće već odbilo molbu za dozvolu za ulaganje žalbe Krajišnikove odbrane na prvu od tih odluka[3], i da je podnesena sadašnja molba u kojoj se iznosi tvrdnja da podnesena izmijenjena konsolidovana optužnica nije dovoljno konkretna, uprkos tim odlukama prema kojima je optužba iznijela dovoljno navoda o materijalnim činjenicama;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u osporavanoj odluci utvrđeno da je u izmijenjenoj konsolidovanoj optužnici naveden i veći broj konkretnih materijalnih činjenica nego u prijašnjim optužnicama, koje su Pretresno i Žalbeno vijeće ranije smatrali dovoljno preciznim;

SMATRAJUĆI da nisu pokazani valjani razlozi u smislu pravila 72(B)(ii) Pravilnika;

OVIME ODBIJA molbu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

   

/potpis na originalu/
Asoka de Zoysa Gunawardana,
predsjedavajući sudija

     

Dana 6. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

   

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Brđanina i Talića, Odluka po zahtjevu za ulaganje žalbe, 16. maj 2000. i Odluka po molbi za dozvolu za ulaganje žalbe, 18. januar 2002. i Tužilac protiv Krajišnika, Odluka po molbi za dozvolu za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća po preliminarnom podnesku o formi optužnice, 13. septembar 2000. Vidi takođe Tužilac protiv Delalića et al, Odluka po molbi za dozvolu za ulaganje žalbe (odvojena suđenja), 14. oktobar 1996. godine.

[2] Tužilac protiv Krajišnika, Odluka po preliminarnom podnesku o formi optužnice, 1. august 2000. i Odluka po zahtjevu Momčila Krajišnika da se Tužilaštvo prisili da dostavi precizne podatke, 8. maj 2001.

[3] Tužilac protiv Krajišnika, Odluka po molbi za dozvolu za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća po preliminarnom podnesku o formi optužnice, 13 septembar 2000.